closelawyer@gmail.com       080-919-3691

new4
new5
previous arrow
next arrow

ติดต่อเรา

โทรปรึกษากฎหมาย กับทนายผู้เชี่ยวชาญของ ทนายใกล้ตัว ได้ ตั้งแต่เวลา 09.00น - 20.00 น.

LINE OFFICIAL

ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลย์ คำถาม หรือปัญหา เกี่ยวกับกฎหมาย

FACEBOOK

เยียมชมเว็บเพจ และ ติดตามข่าวสาร
บทความใหม่ๆ เกี่ยวกับกฏหมาย อัพเดททุกวัน

MAP

45/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 38 (สันติสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด

บริษัททนายใกล้ตัวจำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้าน คอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 นาฬิกา

บริการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคดีความแล้ว และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยรับว่าความในคดีทั่วไป ต่อสู้คดี ฟ้องคดี ยื่นคำให้การ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีจัดการมรดก คดีเงินกู้ คดีเช็ค คดีที่ดิน จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนการค้า จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ร่างนิติกรรมสัญญา เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงาน รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) โดยมีบริการหลักๆ ดังต่อไปนี้ - บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ( Litigation ) - คดีแพ่ง ( Civil Case ) - คดีอาญา ( Criminal Case ) · คดีครอบครัว ( Family Law ) - คดีแรงงาน (Labour Law ) - คดีที่ดิน ( Real Estate ) · คดีล้มละลาย ( Bankruptcy )
- คดีมรดก ( The Legacy ) ฟ้องแบ่งมรดก จัดการมรดก พินัยกรรม
- คดีทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property Litigation )
- คดีละเมิดลิขสิทธิ์ ( Piracy Lawsuit )
- คดีเช็ค เช็คเด้ง ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
- คดีผู้บริโภค บัตรเครดิต สินเชื่อเงินกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
- คดียาเสพติด มีไว้ครอบครอง จำหน่าย หรือเสพ
- รับทำอุทธรณ์ - ฎีกา แก้อุทธรณ์ - ฎีกา คดีแพ่ง และคดีอาญา - บริการด้านทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจ ( Corporate Business ) · ทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสาร ( Notarial Services Attorney ) · ประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นตำรวจ และชั้นศาล

Pariwat Charoenkittipot

ปริวรรตน์ เจริญกิตติพจน์

หัวหน้าสำนักงานทนายความ บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด

ข้อมูล

บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย  : เราเป็นสำนักงานที่ให้บริการด้าน  กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของท่าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ตามหลักนิติธรรมและจริยธรรมการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจมากที่สุด โดยคำนึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

บริการปรึกษากฏหมาย

บริการด้านคดีความ-รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง (Civil Case) ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท  คดีอาญา (Criminal Case) รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด

จดทะเบียนบริษัท

ประเภทของการจดทะเบียน
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3. จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

4.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

5.แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ

6.แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

1. จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
2.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
2.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
2.4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

จดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

บริการ

ปรึกษากฎหมาย

ทีมงาน ทนายความ ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 นาฬิกา 

ตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย

ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย เราเป็นสำนักงานที่ให้บริการด้าน  กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาของท่าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ตามหลักนิติธรรมและจริยธรรมการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และความพึงพอใจมากที่สุด โดยคำนึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด ให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย

ติดต่อเรา

สำนักงานแห่งใหญ่เลขที่ 45/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 38 (สันติสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Phone: 080-919-3691
Mail: closelawyer@gmail.com
LINE:@closelawyer
Scroll to top
error: Content is protected !!