closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ยักยอกเงินวัดเพื่อนำไปรักษามารดาที่ป่วย จะอ้างว่ากระทำด้วยความจำเป็นไม่ได้
 

        ในสภาวะสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหลายครอบครัวประสบปัญหาในเรื่องของรายได้และร่ายจ่ายที่หนุนแต่ละเดือนเทียบจะไม่พอกินพอใช้อยู่แล้ว หากมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็จำเป็นต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา ไม่ว่าจะหาด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายหรือวิธีใดก็ตาม
 
         ซึ่งตามข้อเท็จจริงในฎีกาเป็นกรณีที่จำเลยอ้างว่าแม่ป่วย จึงได้ยักยอกเงินของวัดไปใช้ในการรักษามารดา ซึ่งจำเลยอ้างว่ากระทำผิดด้วยความจำเป็น ตามมาตรา 67 เพราะหวังว่าจะไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
 
        แต่ตามกฎหมายแล้วจำเลยจะอ้างว่าเป็นการกระทำความเป็นด้วยความจำเป็นไม่ได้ เนื่องจากกรณีมิใช่จำเลยอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ และมิใช่กรณีที่มีภยันตรายที่ใกล้จะถึงแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นที่จะได้รับการยกเว้นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67
หมายเหตุ การยักยอกเงินของวัด เพื่อนำไปรักษามารดาที่ป่วย ซึ่งยังมีวิธีอื่นที่ยังทำได้ เช่นนี้ย่อมไม่ใช่การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น ตามมาตรา 67
 
        คำพิพากษาฎีกาที่ 6965-6866/2546
จำเลยเป็นลูกจ้างประจำของกรมการศาสนา เป็นผู้ติดต่อกับผู้เช่าที่ดินวัดร้าง การที่จำเลยนำใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่ดินวัดร้างที่จำเลยทำปลอมขึ้นไปเก็บเงินจากผู้เช่า ต้องถือว่าจำเลยรับเงินไว้แทนกรมการศาสนา มิใช่รับไว้แทนผู้เช่าเพื่อนำไปมอบให้กรมการศาสนา เมื่อจำเลยนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวย่อมเป็นการยักยอกเงินของกรมการศาสนา กรมการศาสนาจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานยักยอกได้
 
         การที่จำเลยอ้างถึงการเอาเงินของกรมการศาสนาไปเพราะต้องการนำไปใช้รักษาบิดามารดาว่าเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นนั้น เห็นได้ว่า กรณีมิใช่จำเลยอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ และมิใช่กรณีที่มีภยันตรายที่ใกล้จะถึงแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงหาใช่การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นที่จะได้รับการยกเว้นโทษตาม ป.อ. มาตรา 67 ไม่
 
         มาตรา 67 ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ
(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
ยักยอกเงินวัดเพื่อนำไปรักษามารดาที่ป่วย จะอ้างว่ากระทำด้วยความจำเป็นไม่ได้
Scroll to top
error: Content is protected !!