closelawyer@gmail.com       080-919-3691

อายุความเรียกร้องสิทธิตามมูลเหตุละเมิดนั้นมีกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อทราบหรือ 10 ปี นับแต่เมื่อเกิดเหตุ หากไม่ตรวจสอบให้ดี เวลาผ่านไปย่อมหมดในการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล

         หลายท่านยังเข้าใจผิดว่าอายุความแพ่งนั้นมีถึง 10 ปี แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไปในทางว่าหากไม่มีตัวบทกฎหมายกำหนดเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะให้มีอายุความ 10 ปี แต่เรื่องละเมิดนั้นได้มีการกำหนดอายุความไว้ 1 ปี นับแต่เมื่อทราบถึงความอันเป็นละเมิดหรือควรจะได้รู้ว่าความอันละเมิดนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

         อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6024/2550 ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดอายุความสิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่มูลละเมิดไว้ 2 กรณี คือ กรณีแรกมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่สองมีอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ซึ่งหากเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวก็ถือว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวขาดอายุความ บทบัญญัติดังกล่าวที่ให้นับอายุความสิบปีนับจากวันทำละเมิดนั้นวันทำละเมิดย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้กระทำหรืองดเว้นการกระทำอันเป็นมูลเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น ส่วนผลของการทำละเมิดจะเกิดขึ้นเมื่อใด ย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันทำละเมิดกับวันที่ผลของการทำละเมิดเกิดขึ้นจึงต่างกัน คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อระหว่างเดือนมิถุนายน 2522 ถึงเดือนสิงหาคม 2523 จำเลยทั้งสองโดยจำเลยที่ 2 จงใจหรือประมาณเลินเล่อ รังวัดที่ดินออก น.ส.3 ก. ของโจทก์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนี้ มูลละเมิดย่อมเกิดอย่างช้าที่สุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2523 โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 ซึ่งล่วงพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดแล้ว คดีโจทก์ย่อมขาดอายุความ

        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

อายุความเรียกร้องสิทธิตามมูลเหตุละเมิดนั้นมีกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อทราบหรือ 10 ปี นับแต่เมื่อเกิดเหตุ หากไม่ตรวจสอบให้ดี เวลาผ่านไปย่อมหมดในการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล
Scroll to top
error: Content is protected !!