closelawyer@gmail.com       080-919-3691

การขอได้มาซึ่งที่ดินของหญิงไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติ
 
         คนไทยซึ่งมีคู่สมรสไม่ว่าจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายเป็นชาวต่างชาติ อาจรับโอนที่ดินได้ในฐานะที่เป็น “สินส่วนตัว” (กรณีเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้จดทะเบียนสมรส) และในฐานะที่เป็น “ทรัพย์สินส่วนตัว” (กรณีเป็นคู่สมรสที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือมิได้จดทะเบียนสมรส) โดยไม่จำกัดจำนวนเนื้อที่โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 
1. กรณีรับการให้ที่ดิน กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นชาวต่างชาติขอรับให้ที่ดินในระหว่างสมรส หรือระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยากัน เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่า เป็นการรับให้ในฐานะที่เป็น สินส่วนตัวของคนไทย (กรณีมี คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นชาวต่างชาติ) หรือเป็นทรัพย์ส่วนตัวของคนไทย (กรณีมีคู่สมรสที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นชาวต่างชาติ) มิได้ทำให้ชาวต่างชาติมีส่วนเป็นเจ้าของในที่ดินร่วมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กับผู้ขอต่อไป
 
2. กรณีซื้อที่ดิน
กรณีคู่สมรสต่างชาติอยู่ในประเทศไทย
1) กรณีชาวต่างชาติเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย คนไทยและคู่สมรสต่างชาติจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรอง (ตามภาพประกอบ หนังสือรับรอง ตัวอย่างที่ 1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมว่า เงินทั้งหมดซึ่งนำมาซื้อที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรส
2) กรณีชาวต่างชาติเป็นคู่สมรสที่มิชอบด้วยกฎหมาย คนไทยและคู่สมรสต่างชาติจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรอง (ตามภาพประกอบ หนังสือรับรอง ตัวอย่างที่ 1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมว่า เงินทั้งหมดซึ่งนำมาซื้อที่ดินนั้นเป็นทรัพย์ส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่ทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน
กรณีคู่สมรสต่างชาติอยู่ต่างประเทศ
 
         กรณีนี้ ให้ชาวต่างชาติไปติดต่อเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึกถ้อยคำคู่สมรสต่างชาติไว้ในหนังสือรับรอง (ตามภาพประกอบ หนังสือรับรอง ตัวอย่างที่ 2) ว่า เงินทั้งหมดที่คนไทยนำไปซื้อที่ดินนั้น เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของคนไทยมิใช่สินสมรส หรือ ทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสินสมรส หรือเป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสต่างชาติมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมด้วยแต่อย่างใด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองว่าบุคคลที่ทำหนังสือนั้นเป็นคู่สมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับคนไทยจริง แล้วจึงให้คู่สมรสชาวไทยผู้ซื้อที่ดิน นำต้นฉบับหนังสือรับรองมามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไป
 
         อนึ่ง ในกรณีที่คนไทยที่มีคู่สมรสทั้งชอบและมิชอบด้วยกฎหมายเป็นชาวต่างชาติ สามารถแสดงหลักฐานได้ว่า เงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของตน เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับคนไทยต่อไปได้ โดยไม่ต้องบันทึกถ้อยคำคนไทยและคู่สมรสชาวต่างชาติ
หากผู้ซื้อที่ดิน มีความประสงค์จะจดทะเบียนจำนอง ก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องให้คู่สมรสชาวต่างชาติมาให้ถ้อยคำยืนยันอีก
 
3. กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติแต่ได้หย่าขาดจากกัน หรือเลิกรากันแล้ว หรือบุตรผู้เยาว์ของชาวต่างชาติที่มีสัญชาติไทยขอทำนิติกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดิน
หากสอบสวนแล้วไม่ปรากฏพฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ต่อไป
 
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
การขอได้มาซึ่งที่ดินของหญิงไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติ
Scroll to top
error: Content is protected !!