closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ซื้ออสังหาริมทรัพย์มาโดยไม่สุจริต ย่อมไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายของตนได้ จำต้องยอมต่อบุคคลภายนอกที่ได้สิทธิ์นั้นมาก่อนตน

        ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตัวบ้าน ตึก หรือที่ดิน อันมีผู้เช่าตามสัญญาอยู่ในขณะนั้น และตนก็ทราบดีถึงการดังกล่าว แต่กลับเข้าทำนิติกรรมซื้อขายและไม่สามารถเข้าครอบครอง จึงนำคดีมาฟ้องขับไล่ผู้เช่าเนื่องจากตนเป็นเจ้าของคนใหม่ไม่ได้ยินยอมให้เช่า สัญญาเช่าเกิดจากเจ้าของคนเดิม แบบนี้ก็มีปัญหาแล้วครับ เพราะผู้เช่าไม่ได้ทำผิดสัญญาแต่อย่างใด จึงต้องอาศัยตามสิทธิการเช่าต่อไป เนื่องจากเจ้าของคนใหม่ซื้อมาทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่ามีผู้เช่าตามสัญญาเช่าอยู่ ถือว่าตนเองรับสมัครใจในภาระดังกล่าวแล้ว ไม่อาจฟ้องขับไล่ผู้ให้เช่าให้ออกจากสถานที่เช่าได้

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5911/5911 กรณีโจทก์ฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากตึกแถวพิพาทอันมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละห้าพันบาท จำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์หรือมิได้ยกข้อโต้เถียงในเรื่องแปลความหมายแห่งข้อความในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิอยู่ในตึกแถวพิพาทที่ฟ้อง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าเจ้าของตึกแถวพิพาทเดิมกับจำเลยมีสัญญาต่างตอบแทนและโจทก์ซื้อตึกแถวพิพาทโดยไม่สุจริต ให้ยกฟ้องโจทก์ ดังนั้น การที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ไม่รู้มาก่อนซื้อตึกแถวพิพาทว่าเจ้าของตึกแถวพิพาทเดิมกับจำเลยมีสัญญาต่างตอบแทน และโจทก์ซื้อตึกแถวพิพาทโดยสุจริต เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างทั้งสอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง วรรคสาม

        มาตรา 247 การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาการขออนุญาตฎีกา ให้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ แล้วให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องพร้อมคำฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

        มาตรา 248 คำร้องตามมาตรา 247 ให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
ซื้ออสังหาริมทรัพย์มาโดยไม่สุจริต ย่อมไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายของตนได้ จำต้องยอมต่อบุคคลภายนอกที่ได้สิทธิ์นั้นมาก่อนตน
Scroll to top
error: Content is protected !!