closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ทำสัญญา

การสามีหรือภริยาไปทำสัญญาค้ำประกันให้บุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่

การสามีหรือภริยาไปทำ สัญญาค้ำประกัน ให้บุคคลอื่น ต้องได […]

มอบเงินให้บุคคลอื่นเพื่อให้ไปวิ่งเต้นสอบเข้ารับราชการ แต่ผู้รับเงินทำไม่สำเร็จ แม้จะทำสัญญากู้ยืมกันไว้ สัญญากู้ยืมนั้นถือเป็นโมฆะ

มอบเงินให้บุคคลอื่นเพื่อให้ไปวิ่งเต้นสอบเข้ารับราชการ แ […]

เมื่อผู้เช่าผิดสัญญาและไม่ยอมออกจากที่ดินที่ได้เช่า ผู้ให้เช่าย่อมฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายรวมถึง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินซึ่งให้เช่า ต่อศาลได้ภายใน 10 ปี

สัญญาเช่าเมื่อได้ทำลงและมีการส่งมอบการครอบครองที่ดิน ตา […]

ทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด ต่อมาเมื่อโครงการสร้างเสร็จปรากฏว่าห้องมีเนื้อที่มากไปกว่าที่ระบุในสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิบอกปัดไม่รับห้องได้

ทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด ต่อมาเมื่อโครงการสร้างเสร็จปราก […]

ทำสัญญาขายที่ดินอำพรางการกู้ยืมเงิน ต้องบังคับตามสัญญาใด และหากเจ้าหนี้เอาที่ดินของลูกหนี้ที่โอนให้ไว้เป็นประกันการกู้ไปขายให้คนอื่น จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

นิติกรรมอำพราง คือ นิติกรรมอันหนึ่งที่ทำขึ้นด้วยเจตนาลว […]

หากเจ้าของโครงการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้จะซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที ไม่จำต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายแต่อย่างใด

ตามกฎหมายแล้วสัญญาจะซื้อจะขายอันมีกำหนดระยะเวลากันไว้แน […]

ก่อสร้างคอนโดไม่เรียบร้อยหรือไม่ทันกำหนดเวลาตามสัญญาจะซื้อจะขาย เจ้าของโครงการไม่สามารถบีบให้ผู้จะซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ไปก่อนได้

เมื่อเจ้าของโครงการไม่สามารถจัดทำให้เป็นไปตามสัญญาจะซื้ […]

ได้ว่าจ้างให้ก่อสร้างบ้าน แต่มิได้กำหนดระยะเวลาส่งมอบกันในสัญญา ท่านว่าผู้รับจ้างต้องรีบทำให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาปกติพอสมควรแก่เหตุด้วยหลักสุจริต

หลายๆ ท่านได้ว่าจ้างให้ก่อสร้างตึกรามบ้านเรือนหรือต่อเต […]

ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินนั้น ผู้ขายจำต้องส่งมอบที่ดินโดยปลอดภาระผูกพันผู้ซื้อสามารถเข้าครอบครองได้ทันที หากมีการรบกวนสิทธิผู้ขายมีหน้าที่ต้องกำจัดเหตุนั้นให้หมดไป

ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินนั้น ผู้ขายจำต้อง […]

Scroll to top
error: Content is protected !!