closelawyer@gmail.com       080-919-3691

นายจ้าง-ลูกจ้าง

การที่ลูกจ้างถูกเตือนเป็นหนังสือและยังกระทำผิดซ้ำสอง นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยที่ไม่จำต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

การที่ลูกจ้างถูกเตือนเป็นหนังสือและยังกระทำผิดซ้ำสอง นา […]

ลูกจ้างของคู่สัญญาที่เทศบาลว่าจ้างเก็บขนขยะในนามของเทศบาล ถือว่าเทศบาลเป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วย

นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้าง(ค่าเสียหาย) ในการกระ […]

ผู้รับจ้างหลอกผู้ว่าจ้างว่ามีหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร จนผู้ว่าจ้างหลงเชื่อตกลงเข้าทำสัญญาและจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้ ผู้รับจ้างมีความผิดข้อหาฉ้อโกง

กรณีสมมติท่านเป็นผู้เข้าประมูลงานจากรัฐหรือเอกชนก็ตาม ห […]

ได้ว่าจ้างให้ก่อสร้างบ้าน แต่มิได้กำหนดระยะเวลาส่งมอบกันในสัญญา ท่านว่าผู้รับจ้างต้องรีบทำให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาปกติพอสมควรแก่เหตุด้วยหลักสุจริต

หลายๆ ท่านได้ว่าจ้างให้ก่อสร้างตึกรามบ้านเรือนหรือต่อเต […]

นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานด้วยสภาพของลูกจ้างยังบกพร่องอยู่ ไม่เป็นเหตุให้นายจ้างไล่ลูกจ้างออกโดยอ้างเหตุละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร จึงต้องชำระค่าชดเชยตามกฎหมาย

นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานด้วยสภาพของลูกจ้างยังบกพร่อ […]

Scroll to top
error: Content is protected !!