closelawyer@gmail.com       080-919-3691

มรดก

พยานไม่ได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมขณะทำพินัยกรรม แต่มาลงชื่อภายหลัง พินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์

พยานไม่ได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมขณะทำพินัยกรรม แต่มาลง […]

ร้องขอศาลเป็นผู้จัดการมรดก แต่ไม่ได้ระบุชื่อทายาทหรือไม่ได้ระบุทรัพย์มรดกทั้งหมด

ร้องขอศาลเป็นผู้จัดการมรดก แต่ไม่ได้ระบุชื่อทายาทหรือไม […]

การทำพินัยกรรมฝ่ายเมือง หากมีการทำพินัยกรรมฉบับหลังมาแทน ย่อมถือเป็นการยกเลิกพินัยกรรมฉบับแรกโดยปริยาย แต่ต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ตายเท่านั้นไม่รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่น

การทำพินัยกรรมฝ่ายเมือง หากมีการทำพินัยกรรมฉบับหลังมาแท […]

แม้บิดามารดาได้เสียชีวิตไปก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากมีทายาทของผู้มีสิทธิรับมรดกอยู่ก่อนนั้น สามารถเข้ารับมรดกแทนที่บิดามารดาที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นได้

หลาย ๆ ท่านมีความสงสัย ว่าเมื่อบิดามารดาได้เสียชีวิตไปก […]

หากมีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกหรือโอนขายแก่บุคคลภายนอกเสีย ทายาทมีสิทธิ์ติดตามทรัพย์มรดกคืนเว้นแต่ได้ขายไปยังบุคคลภายนอกผู้สุจริต มีกำหนดภายใน 10 ปี

หากมีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกหรือโอนขายแก่บุคคลภาย […]

Scroll to top
error: Content is protected !!