closelawyer@gmail.com       080-919-3691

คดีครอบครัว

ภรรยาสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนหญิงอื่น(ชู้)ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่า มีสัมพันธ์กับสามีของตนได้

ภรรยาสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนหญิงอื่น(ชู้)ที่แสดงตนโดยเป […]

พยานไม่ได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมขณะทำพินัยกรรม แต่มาลงชื่อภายหลัง พินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์

พยานไม่ได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมขณะทำพินัยกรรม แต่มาลง […]

สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างฝ่ายหนึ่งเกินกว่า 1 ปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างฝ่ายหนึ่งเกิน […]

Scroll to top
error: Content is protected !!