closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา 350 แบ่งได้ 2 กรณี

  1. ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใด
  2. แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริง

โดยการกระทำทั้งสองกรณีก็เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยได้กระทำความผิดเมื่อเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้

 

ซึ่งเพียงแต่การที่เจ้าหนี้เพียงแต่ร้องทุกข์ว่าลูกหนี้ฉ้อโกงเจ้าหนี้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้เสียก่อนก็ตาม ต่อมาลูกหนี้ยักย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สินของตนไปให้บุคคลอื่นนั้น ถือว่าลูกหนี้กระทำความครบองค์ประกอบในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้แล้ว

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 8905/2561

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตาม ป.อ. มาตรา 350 นั้น เจ้าหนี้ต้องใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชําระหนี้แล้ว และลูกหนี้รู้ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ยังโอนทรัพย์สินให้ผู้อื่น โดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

 

โจทก์ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จําเลยข้อหาฉ้อโกง ก่อนวันที่จําเลยโอนที่ดินให้แก่บุตรทั้งสองของจําเลย การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของโจทก์ย่อมนําไปสู่การยื่นฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ ซึ่งรวมถึงการเรียกทรัพย์สินหรือราคาที่โจทก์ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดแทนโจทก์ด้วย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 43 อีกทั้งเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดี โจทก์จะยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 30 หรือไม่ก็ได้

 

ดังนั้น โดยการร้องทุกข์ของโจทก์ ไม่ว่าต่อมาโจทก์จะยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์หรือไม่ ก็มีผลเป็นการเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่โจทก์สูญเสียไปจากการกระทำความผิดคืนโดยพนักงานอัยการดำเนินการแทนแล้ว โจทก์ไม่จําต้องทวงถามหรือฟ้องคดีแพ่งเพื่อบังคับชําระหนี้อีก การร้องทุกข์ของโจทก์จึงเป็นกรณีที่โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จําเลยชําระหนี้แล้ว เมื่อจําเลยมีเจตนาทุจริตยักยอกเงินโจทก์ และโจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จําเลยแล้ว จําเลยจึงรู้แล้วว่าโจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้ การที่จําเลยโอนที่ดินให้แก่บุตรทั้งสองของจําเลยจึงเป็นไปเพื่อมิให้โจทก์ได้รับชําระหนี้ การกระทำของจําเลยจึงเป็นความผิดตามฟ้อง

 

มาตรา 350 ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

เจ้าหนี้ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่ลูกหนี้ข้อหาฉ้อโกง หากลูกหนี้โอนที่ดินให้แก่บุตร ลูกหนี้มีความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้
Scroll to top
error: Content is protected !!