closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ถูกหลอกว่าจะให้ผลตอบแทนหากลงทุนทำธุรกิจปล่อยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่กลับถูกฉ้อโกง ไม่สามารถนำคดีมาฟ้องร้องต่อศาลหรือแจ้งความร้องทุกข์ได้เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้มีเจตนาสุจริต

        หลายท่านโทรเข้ามาปรึกษาว่าถูกโกงเงิน แต่พอสอบถามกลับได้ใจความว่าถูกชักชวนให้ลงทุนปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ แล้วตนได้โอนเงินไปยังผู้ที่ชักชวนว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นรายวัน หรือไม่รายเดือนก็ตามแต่ เมื่อถึงตามที่ตกลงกลับบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา เหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องร้องต่อศาลได้ เพราะการที่ตนถูกหลอกนั้นก็เป็นการกระทำโดยเจตนาไม่สุจริต กฎหมายย่อมไม่คุ้มครองการกระทำความผิดต่อกฎหมาย แม้ว่าตนจะถูกหรอกก็ตาม

         ตัวอย่าง นาย ก ถูก นาย ข ชักชวนลงทุนคนละห้าแสนบาทเพื่อปล่อยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ต่อเดือนโดยออกอุบายว่าหากมีคนกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวครบ จะปันผลให้เดือนละหนึ่งแสนบาท แต่พอเมื่อครบกำหนด นาย ข ก็ไม่ได้แบ่งผลกำไรให้อย่างที่ได้ตกลงกันไว้ กลับเงียบหายติดต่อไม่ได้ นาย ก ในฐานะผู้เสียหายก็ตาม แต่ถือว่าเป็นผู้มีเจตนาทุจริตกระทำผิดต่อกฎหมาย จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องร้องต่อศาลหรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน

         อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12659/2553 โจทก์หลงเชื่อคำหลอกลวงของจำเลยทั้งสองจึงมอบเงินกู้ให้แก่จำเลยทั้งสองไปปล่อยกู้ให้ด้วยการเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีอันเป็นความผิดต่อ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ แสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าโจทก์รับข้อเสนอดังกล่าวโดยมีเจตนาร้ายมุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์อันเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมายแม้การกระทำที่ผิดกฎหมายนั้นไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเพียงการหลอกลวงของจำเลยทั้งสองเพื่อฉ้อโกงโจทก์หรือไม่ก็ตาม ถือว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดฐานฉ้อโกง

        มาตรา 341  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญามาตรา 2  ในประมวลกฎหมายนี้

(4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ถูกหลอกว่าจะให้ผลตอบแทนหากลงทุนทำธุรกิจปล่อยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่กลับถูกฉ้อโกง ไม่สามารถนำคดีมาฟ้องร้องต่อศาลหรือแจ้งความร้องทุกข์ได้เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้มีเจตนาสุจริต
Scroll to top
error: Content is protected !!