closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หลาย ๆ ท่านมีความสงสัย ว่าเมื่อบิดามารดาได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว ปรากฏว่าภายหลัง ปู่ย่าตายาย คนใดคนหนึ่งได้เสียชีวิต แล้วตนยังจะมีสิทธิได้รับมรดกในส่วนของบิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณีหรือไม่ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1643 ให้ถือว่าเมื่อมีผู้สืบสันดาน ให้ผู้นั้นสามารถเข้ารับมรดกแทนที่ทายาทได้

แต่ต้องเป็นผู้สืบสันดานเท่านั้น คำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตเดียวกันมา กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมหากบิดาหรือมารดาบุญธรรมได้เสียชีวิตไปก่อนหน้า ไม่อาจเข้ารับมรดกแทนที่ทายาทผู้นั้นได้ เป็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับการรับมรดก ที่จำเป็นต้องยึดหลักสายโลหิต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

อ้างถึงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2528 ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ว่า บุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมก็จริงแต่บุตรบุญธรรมหาใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงของผู้รับบุตรบุญธรรมไม่ คำว่า ผู้สืบสันดานโดยตรงตามมาตรา 1643 นั้น หมายถึงผู้สืบสันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแท้จริง หาใช่ผู้สืบสันดานโดยอ้อมเพียงการสมมุติของกฎหมายเท่านั้นไม่ การที่มาตรา 1627 บัญญัติให้ถือว่าบุตรบุญธรรมเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้บุตรบุญธรรมมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมตาม มาตรา 1629(1) เท่านั้น แต่การรับมรดกแทนที่นั้นไม่เหมือนกับการรับมรดกธรรมดาเพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษในมาตรา 1643 ว่า ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ได้ต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรง คือต้องเป็นผู้สืบสันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแท้จริงด้วย มิใช่เพียงแต่เป็นผู้สืบสันดานโดยอ้อมเพียงการสมมุติของกฎหมายเท่านั้น แม้แต่คู่สมรสของบุตรเจ้ามรดกซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมที่ใกล้ชิดของบุตรเจ้ามรดกคนหนึ่งตามมาตรา 1629 วรรคท้าย ก็ยังไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่บุตรเจ้ามรดกได้ เพราะไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงฉันใด บุตรบุญธรรมของบุตรเจ้ามรดกก็ย่อมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่บุตรเจ้ามรดกได้ฉันนั้น ทั้งนี้ก็เพราะการรับมรดกแทนที่นั้นกฎหมายมุ่งหมายให้เป็นสิทธิของหลานหรือเหลนที่มีความสัมพันธ์ในทางสายโลหิตเพื่อสืบมรดกของวงศ์ตระกูลต่อไปเท่านั้นเองว่าโดยเหตุผลจะเห็นได้ว่าบุตรบุญธรรมนั้นมีความสัมพันธ์พิเศษเป็นการเฉพาะตัวกับผู้รับบุตรบุญธรรมเท่านั้น จึงมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1627, 1629(1) ได้ แต่บุตรบุญธรรมหาได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับญาติอื่นของผู้รับบุตรบุญธรรมด้วยไม่ ฉะนั้นบุตรบุญธรรมจึงไม่มีสิทธิรับมรดกของมารดาผู้รับบุตรบุญธรรมแทนที่ผู้รับบุตรบุญธรรมได้ตามมาตรา 1643 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

แม้บิดามารดาได้เสียชีวิตไปก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หากมีทายาทของผู้มีสิทธิรับมรดกอยู่ก่อนนั้น สามารถเข้ารับมรดกแทนที่บิดามารดาที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นได้
Scroll to top
error: Content is protected !!