closelawyer@gmail.com       080-919-3691

บอกเลิกสัญญาประกันชีวิตทำอย่างไร
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๙๔ บัญญัติว่า “ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลา ใดๆ ก็ได้ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปี ไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับกรมธรรม์ใช้ เงินสำเร็จจากผู้รับประกันภัย”
การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตตามมาตรานี้ เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยเหตุปกติ หมายความว่า สัญญานั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดมาจนถึงเวลาบอกเลิกผู้เอาประกันไม่ประสงค์จะผูกพัน ตามสัญญาต่อไปย่อมเลิกสัญญาเสียได้โดยเพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ขอให้สังเกตว่า สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรานี้ เป็นสิทธิของผู้เอาประกันเท่านั้น ผู้รับประกันไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่เข้ากรณีสัญญาเป็นโมฆยะและผู้รับประกันใช้สิทธิบอกล้างเท่านั้น
วิธีการบอกเลิกกฎหมายมิได้บัญญัติว่าผู้เอาประประกันต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบแต่ อย่างใด เพียงแต่งดไม่ส่งเบี้ยประกันต่อไปก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกแล้ว
ผลของการบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้ หากผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยยังไม่ครบ ๓ ปี ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อผู้รับประกันภัย แต่ถ้าหากส่งเบี้ยประกันภัยครบ ๓ ปีแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จจากผู้รับประกันภัย
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๓/๒๕๑๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๙๙ หาได้บัญญัติว่าการเลิกสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยงตส่งเบี้ยประกันภัยก็ต้องถือว่าได้บอกเลิกสัญญาประกันภัย แล้วนับแต่วันที่งดส่ง แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาเกิน ๓ ปีแล้ว ผู้เอา ประกันภัยก็ชอบที่จะได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๙๖/๒๕๐๐ ผู้เอาประกันชีวิตขาดส่งเบี้ยประกันภัยตามกำหนด อาจถือว่าผู้เอาประกันชีวิตตั้งใจเลิกสัญญาตามมาตรา ๅ ๘๙๔ ประกอบกับคาขอเอาประกันภัยมีว่าถ้า ถึงกำหนดไม่ชำระเงินให้ครบตามกำหนดเวลา สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด จึงมีผลให้สัญญาประกันภัย สิ้นอายุแม้จะไม่ระบุข้อความนี้ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม ผู้เอาประกันชีวิตส่งเบี้ยประกันภัย มาไม่ครบ ๓ ปี ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อสังเกต เรื่องการบอกเลิกสัญญาของผู้เอาประกันภัยตามมาตรา ๘๙๔ นี้นั้นอย่า ได้นำไปปะปนกับการบอกล้างสัญญาของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากสัญญาเป็นโมฆยะเพราะผลจะ แตกต่างกัน กล่าวคือ นอกจากผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรานี้แล้ว ผู้เอา ประกันภัยยังมีสิทธิบอกล้างสัญญาที่เป็นโมฆยะกรรมตามมาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๔๓ ได้ ซึ่งถ้า เป็นเรื่องบอกล้างสัญญาโมมียะกรรมผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมดมิใช่ได้รับ เพียงค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
บอกเลิกสัญญาประกันชีวิตทำอย่างไร
Scroll to top
error: Content is protected !!