closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หากเกิดความเสียหายระหว่างการเช่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่เกิน 6 เดือน แต่หากความเสียหายเกิดภายหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้เช่าต้องรับผิดชอบ มีกำหนดอายุความปกติ 10 ปี

        ตามกฎหมายหากผู้เช่าได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินระหว่างการเช่า ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของทรัพย์สินย่อมสามารถเรียกร้องให้ผู้เช่ารับผิดชอบชำระเงินในความเสียหายนั้นได้ ในกำหนด 6 เดือน นับแต่ผู้เช่าได้คืนทรัพย์สินมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะคือมาตรา 563 แต่หากเป็นความเสียหายภายหลังจากที่คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อมิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องยังคับตามบทกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความทั่วไปคือ 10 ปี ที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกร้องเอากับผู้เช่าได้

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6159/2551 โรงงานซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยเช่าถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นอันสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 เมื่อจำเลยไม่สามารถส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าได้ โจทก์จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องฟ้องจำเลยภายใน 6 เดือน นับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา 563

         คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่งที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโจทก์ได้แต่งตั้งขึ้นได้ทำรายงานผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่งแจ้งแก่ผู้ว่าการของโจทก์ระบุว่าไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และจะต้องรับผิดในทางแพ่ง แต่เห็นว่าจำเลยผู้เช่าเป็นผู้ผิดสัญญาโดยทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เช่า จำเลยจึงต้องชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งโจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ด้วยว่า จำเลยมีหน้าที่ตามสัญญาเช่าจะต้องส่งมอบโรงงานมาตรฐานที่เช่าจากโจทก์คืนในสภาพเรียบร้อย เมื่อคืนไม่ได้แล้วต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี

        มาตรา 563  คดีอันผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหกเดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

หากเกิดความเสียหายระหว่างการเช่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่เกิน 6 เดือน แต่หากความเสียหายเกิดภายหลังจากที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้เช่าต้องรับผิดชอบ มีกำหนดอายุความปกติ 10 ปี
Scroll to top
error: Content is protected !!