closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หากทำสัญญาเช่าต่อกันต่อมาภายหลังเจ้าของที่ดินไม่ประสงค์ให้เช่า แต่ผู้เช่ายังคงอยู่ในที่ดินทำประโยชน์ต่อไปไม่ถือเป็นความผิดอาญาฐานบุกรุก เป็นการกระทำละเมิดทางแพ่งเท่านั้น

หากทำสัญญาเช่าต่อกันต่อมาภายหลังเจ้าของที่ดินไม่ประสงค์ให้เช่า แต่ผู้เช่ายังคงอยู่ในที่ดินทำประโยชน์ต่อไปไม่ถือเป็นความผิดอาญาฐานบุกรุก เป็นการกระทำละเมิดทางแพ่งเท่านั้น

         การเช่านั้นถือเป็นการมอบสิทธิ์ครอบครองให้แก่ผู้เช้าชั่วขณะหนึ่ง ผู้เช่าจะสิ้นสภาพครอบครองต่อเมื่อตนสละการครอบครอง เขียนไว้ในสัญญาว่าให้ผู้เช่าสามารถกระการใดเพื่อให้ทรัพย์สินกลับสู่การครอบครองของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าถูกศาลสั่งให้ออกจากพื้นที่ บางท่านไม่ทราบว่าหากเข้าไปในพื้นที่เช่าโดยที่ผู้เช่ายังไม่สละสิทธิ์การครอบครองถือเป็นการบุกรุกเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์สินของผู้ให้เช่าตามกฎหมายอาญา

        ตัวอย่าง นาย ก เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดหนึ่ง นาย ข มาทำการเช่าที่ดินเพื่อทำเป็นพื้นที่จอดรถ ได้ทำสัญญาเช่าต่อกันไว้ 5 ปี โดยมิได้ระบุในสัญญาว่าหากสัญญาเลิกกันให้ผู้ให้เช่าสามารถกลับเข้าครอบครองที่ดินของตนได้ทันที เมื่อสัญญาเกิดขึ้นสิทธิครอบครองจึงเป็นของนาย ข ต่อมา นาย ก ไม่ประสงค์จะให้นาย ข เช่าที่ดินต่อไปจึงบอกเลิกสัญญา นาย ก จึงนำรั้วไม้ไปปิดกั้นทางเข้าออกที่ดิน นาย ข จึงนำเรื่องไปฟ้องนาย ก ข้อหาบุกรุกพื้นที่แม้สัญญาเช่าจะเลิกกันแต่นาย ข ยังไม่ได้สละการครอบครองพื้นที่นาย ก ต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้นาย ข ออกจากพื้นที่ก่อนถึงจะเข้าไปยังที่ดินของตนได้

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2720/2551 จำเลยที่ 2 ทำประโยชน์อยู่ในที่ดินพิพาทหลังจากโจทก์ร่วมซื้อที่ดินพิพาทมาแล้วโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินพิพาทเดิมและโจทก์ร่วมซึ่งเป็นเจ้าของคนต่อมา แม้จำเลยที่ 2 ตกลงว่าจะออกไปจากที่ดินพิพาทเมื่อเก็บเกี่ยวเผือกเสร็จแล้วแต่ไม่ออกไป ทั้งยังจ้างจำเลยที่ 1 ให้ทำการไถที่ดินพิพาทเพื่อปรับสภาพที่ดินเพื่อทำนาข้าวอีก และโจทก์ร่วมได้ห้ามปรามแล้ว แต่จำเลยที่ 2 ไม่เชื่อ ก็ไม่อาจถือว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนากระทำผิดอาญาฐานบุกรุก เพราะจำเลยที่ 2 กระทำต่อเนื่องจากการที่โจทก์ร่วมยินยอมให้จำเลยที่ 2 ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ทำผิดข้อตกลงที่ตกลงไว้กับโจทก์ อันเป็นการกระทำละเมิดในทางแพ่ง ไม่เป็นความผิดอาญา

        มาตรา 362  ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

หากทำสัญญาเช่าต่อกันต่อมาภายหลังเจ้าของที่ดินไม่ประสงค์ให้เช่า แต่ผู้เช่ายังคงอยู่ในที่ดินทำประโยชน์ต่อไปไม่ถือเป็นความผิดอาญาฐานบุกรุก เป็นการกระทำละเมิดทางแพ่งเท่านั้น
Scroll to top
error: Content is protected !!