closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หากผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทน

        ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1439 บัญญัติว่า “ เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่า ทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย “
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการผิดสัญญาหมั้น หมายถึง การที่คู่หมั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมทำการสมรส ด้วยโดยไม่มีเหตุจะอ้างตามกฎหมายได้ แม้มาตรา 1438 จะกำหนดว่าการหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาล บังคับให้สมรสได้ แต่มาตรา 1439 ก็ได้กำหนดรองรับต่อมาว่าเมื่อมีการผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิที่ จะเรียกเอาค่าทดแทนได้และในกรณีที่หญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้หญิงคืนของหมั้นให้แก่ชายด้วย
 
การผิดสัญญาหมั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี
1. กรณีฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้น
คือ กรณีที่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมทำการสมรสกับหญิงคู่หมั้นโดยไม่มีเหตุจะอ้างตามกฎหมายได้ กรณีนี้หญิงไม่ต้องคืนของหมั้นให้แก่ชาย อย่างไรก็ดี ศาลอาจจะชี้ขาดว่าของหมั้นนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่า ทดแทนความเสียหายได้ในกรณีที่หญิงมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทนได้ หรืออาจจะกำหนดค่าทดแทนต่างหากจากของหมั้นเลยก็ได้ เป็นดุลยพินิจของศาลตามมาตรา 1440 วรรคท้าย
 
2. กรณีฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้น คือ กรณีที่ฝ่ายหญิงไม่ยอมสมรสกับชายคู่หมั้น กรณีนี้มาตรา 1439 กำหนดว่าหญิงต้องคืนของหมั้นให้แก่ชาย
คำพิพากษาศาลฎีกา 4905/2543 พฤติการณ์ที่จำเลยซื้อแหวนเรือนทองฝังเพชรมอบให้โจทก์ ตลอดจนการจองสถานที่จัด งานพิธีสมรสและพิมพ์บัตรเชิญงานสมรส รวมทั้งการติดต่อผู้ใหญ่ให้มาเป็นเจ้าภาพในงานพิธีสมรส ล้วนส่อแสดง ว่าจำเลยประสงค์จะสมรสกับโจทก์ การให้แหวนกันดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการหมั้น และเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะมี การสมรสกันในเวลาต่อมา แม้การหมั้นจะมิได้จัดพิธีตามประเพณีหรือมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยาน ก็เป็นการหมั้นโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อจำเลยไปสมรสกับ น. โดยมิได้สมรสกับโจทก์ จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น
 
คำพิพากษาศาลฎีกา 2626/2518 จำเลยได้ร่วมประเวณีกับ ร. และเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น ร. ย่อมต้องได้รับความ ร. เสียหายต่อกายและชื่อเสียงและมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้
 
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
หากผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทน
Scroll to top
error: Content is protected !!