closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หากทรัพย์สินซึ่งได้ทำการซื้อขายนั้นชำรุดบกพร่องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่ชำระค่าสินค้าได้

         การซื้อขายสินค้าหรือทรัพย์สินนั้น โดยปกติแล้ว ผู้ซื้อย่อมคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของตนที่ได้ประสงค์ไว้ แต่หากการซื้อขายสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นได้เกิดมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น ซึ่งผู้ซื้อได้พบเห็นการชำรุดบกพร่องดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้

         ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

         มาตรา 488  บัญญัติว่า “ ถ้าผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินซึ่งตนได้รับซื้อ ผู้ซื้อชอบที่จะยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรให้ได้ ”

        กล่าวคือ การที่ผู้ซื้อได้พบความชำรุดบกพร่อง เช่น ผู้ซื้อได้ทำการตกลงซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่ง โดยที่ยังค้างชำระค่าเครื่องซักผ้าดังกล่าวอยู่ แต่ปรากฏภายหลังว่า ผู้ซื้อได้พบความชำรุดบกพร่องคือ ฝาเครื่องซักผ้าดังกล่าวที่ได้ซื้อมานั้น ไม่สามารถทำการปิดให้สนิทได้ หากเกิดกรณีเช่นนี้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยึดหน่วงค่าเครื่องซักผ้าซึ่งผู้ซื้อยังค้างชำระนั้นได้

        โดยในประเด็นนี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5569/2551         โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารและส่งมอบทาวน์เฮ้าส์พิพาทคืนให้โจทก์กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าออกไปจากทาวน์เฮ้าส์ของโจทก์ เป็นคดีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง การวินิจฉัยข้อกฎหมายศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247

        โจทก์มอบอำนาจให้ ข. ทำสัญญาจะซื้อจะขายทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น พร้อมที่ดินกับจำเลยในราคา 1,900,000 บาท จำเลยได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ในวันทำสัญญาจำนวน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็น 6 งวด โดยจำเลยได้เข้าอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวและจำเลยชำระเงินให้โจทก์เป็นเวลา 5 งวด เมื่อทาวน์เฮ้าส์ที่โจทก์ส่งมอบให้แก่จำเลยมีความชำรุดบกพร่องหลายแห่ง จำเลยจึงมีสิทธิให้โจทก์แก้ไขความชำรุดบกพร่องและยึดหน่วงยังไม่ต้องชำระราคาค่าซื้อในงวดสุดท้ายได้ การที่จำเลยยังไม่ชำระราคาค่าซื้องวดสุดท้าย เพราะโจทก์ยังมิได้แก้ไขความชำรุดบกพร่องจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดสัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 472 และมาตรา 488

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

หากทรัพย์สินซึ่งได้ทำการซื้อขายนั้นชำรุดบกพร่องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่ชำระค่าสินค้าได้
Scroll to top
error: Content is protected !!