closelawyer@gmail.com       080-919-3691

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

 

1. จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • 2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
  • 2.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
  • 2.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
  • 2.4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
  • 2.5 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
  • 2.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

3. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

4. เลิกห้างหุ้นส่วน

5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี

6. เสร็จการชำระบัญชี

7. รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ

 

**หมายเหตุ** การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

 

การจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด การการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนให้ระบุในแบบ หส.๑ และหน้าหนังสือรับรองว่า “สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง” และแบบหนังสือมอบอำนาจให้ระบุว่ายื่นต่อ “นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง”

 

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,  ☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi

Scroll to top
error: Content is protected !!