closelawyer@gmail.com       080-919-3691

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตั้งเรื่องบังคับคดีแก่ทรัพย์นั้นสินใดภายในกำหนด 10 ปี ย่อมสามารถบังคับได้แม้ภายหลังจะพ้นกำหนด 10 ปีก็ตาม เพราะถือว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิภายในกำหนดอายุความบังคับคดี

         เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้นย่อมมีสิทธิยังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่ศาลมีคำสั่งตามคำพิพากษาแต่ต่อมาหากเกิดสงสัยว่าเจอทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อ 9 ปี 11 เดือน แล้วทำการตั้งเรื่องบังคับคดี แต่กระบวนการบังคับคดีกลับใช้ระยะเวลาหลายเดือนจนเกิดกำหนด 10 ปี ฉะนั้นแม้จะภายหลังจะใช้ระยะเวลาหลายเดือนจนเกิน 10 ปีก็ตามแต่การตั้งเรื่องบังคับอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาสามารถกระทำการบังคับคดีได้อยู่ ดังนั้นหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

         อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกา 4816/2528 การร้องขอให้บังคับตามคำพิพากษา ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ขั้นแรกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ขั้นตอนต่อไปต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว และจากนั้นต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนแล้วภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษา ส่วนการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์เมื่อใดนั้น เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี แม้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์จำเลยเกิน 10 ปี ก็ถือได้ว่าโจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาภายใน 10 ปีแล้ว ดังนั้นเมื่อแพ้คดีมา 10 ปี แล้วเจ้าหนี้ยังยึดทรัพย์ได้ด้วยเหตุดังกล่าว

         ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 กำหนดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาได้ภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา ดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้บังคับคดีแก่จำเลยตามคำพิพากษาจนล่วงเลยกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าว โจทก์จึงหมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลย กำหนดเวลาบังคับคดีเป็นเรื่องระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดเวลาดังกล่าวจึงไม่ใช่อายุความ ไม่อาจนำเรื่องการสละประโยชน์แห่งอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/24 มาใช้บังคับกับหนังสือขอผ่อนชำระหนี้ของจำเลยที่ทำถึงโจทก์ภายหลังที่ล่วงเลยกำหนดเวลาบังคับคดีแล้วนั้นได้หนังสือขอผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวจึงไม่ใช่การสละประโยชน์แห่งอายุความ จำเลยไม่ต้องรับผิดตามหนังสือดังกล่าว

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตั้งเรื่องบังคับคดีแก่ทรัพย์นั้นสินใดภายในกำหนด 10 ปี ย่อมสามารถบังคับได้แม้ภายหลังจะพ้นกำหนด 10 ปีก็ตาม เพราะถือว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิภายในกำหนดอายุความบังคับคดี
Scroll to top
error: Content is protected !!