closelawyer@gmail.com       080-919-3691

การเป็นผิดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาฉ้อโกงนั้น ต้องมีเจตนาทุจริตเป็นองค์ประกอบภายในด้วย ผู้ประกอบการบางแห่ง ได้ประกาศรับสมัครผู้ดูแลงานบางสิ่งบางอย่าง ในกิจการของตนแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีหลักประกันการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นคนค้ำประกันการทำงาน เงินประกันการทำงาน หรือแม้กระทั่งหนังสือรับรองการทำงาน หากเป็นการว่าจ้างระยะยาวและอาจจะเกิดผลเสียต่อนายจ้างหากมีการผิดสัญญา

กรณี ข้อเท็จจริงที่ได้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้น หากเป็นการรับดีลงานจัดจ้างหาพนักงานมาทำความสะอาด ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ต้องมีความปลอดเชื้อสูง จำเป็นที่จะต้องมีการรับรองค้ำประกันการทำงานจากสถาบันการเงิน แต่ปรากฏว่า ผู้รับงานกลับปลอมแปลงเอกสารค้ำประกันการทำงานจากธนาคาร เพื่อให้ตนได้รับงานดังกล่าว เป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต กระทำต่อผู้ว่าจ้าง เป็นการหลอกลวงปกปิดหรือซ่อนเร้นข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อให้ตนได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แม้จะมิได้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลใด ความผิดฐานฉ้อโกงดังกล่าว ก็เป็นความผิดสำเร็จตามกฎหมายอาญามาตรา 341

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6404/2560 การที่จำเลยทั้งสองประสงค์ให้ร้าน ก. ของจำเลยทั้งสองได้รับงานรับจ้างทำความสะอาดโรงพยาบาล ช. จึงหลอกลวงนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ก. ที่มีข้อความว่า ธนาคารยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของโรงพยาบาล ช. ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ร้านของจำเลยทั้งสองผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือร้านของจำเลยทั้งสองผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาจ้างมาแสดง แต่ความจริงแล้วธนาคารมิได้ออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสอง อันเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายและการหลอกลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อตกลงทำสัญญาจ้างร้านของจำเลยทั้งสองทำความสะอาดโรงพยาบาล ช. และได้ทรัพย์สินเป็นค่าจ้างจากการทำงาน 108,000 บาท ถือว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว แม้ภายหลังจำเลยทั้งสองจะเข้าทำความสะอาดโรงพยาบาลจริงและได้รับค่าจ้างดังกล่าว ก็ไม่เป็นเหตุให้การกระทำความผิดอาญาของจำเลยทั้งสองที่เกิดขึ้นแล้วกลับกลายเป็นไม่มีความผิด

มาตรา 341  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

การเสนองานจ้างโดยจำเป็นต้องมีหลักประกันการทำงาน แต่ผู้เสนองานกลับปลอมแปลงเอกสารรับรองตามเงื่อนไขของนายจ้าง ถือเป็นการฉ้อโกง
Scroll to top
error: Content is protected !!