closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ที่ดินที่เป็นสินส่วนตัว แต่ออกโฉนดหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ที่ดินดังกล่าวจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส
 
         สินส่วนตัว คือ “ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส” หรือที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการให้โดยเสน่หา หรือทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471
 
         สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรส เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าเช่าหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวและมรดกที่ระบุว่าเป็นสินสมรสตั้งแต่ตอนจดทะเบียนสมรส ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474
         เมื่อทรัพย์สินใดที่เป็นสินส่วนตัว เช่น ที่ดิน แม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวกลับกลายเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสอันจะเป็นสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 (1) ที่ดินดังกล่าวยังเป็นสินส่วนตัวของเจ้าของที่ดินต่อไป
 
         คำพิพากษาฎีกาที่ 2851/2561
         ผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดา ทำให้ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงผู้เดียว อีกทั้งผู้ตายได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมากว่า 40 ปี อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายได้อยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอด ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรส เป็นสินส่วนตัวของผู้ตายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1471 (1) แม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ตายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดแล้ว ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายกลับกลายเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรสอันจะเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) เมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย ผู้ตายจึงมีสิทธิทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยได้
 
         มาตรา 1471 สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน
         (1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส
          มาตรา 1474 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน
         (1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
 
ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
ที่ดินที่เป็นสินส่วนตัว แต่ออกโฉนดหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ที่ดินดังกล่าวจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส
Scroll to top
error: Content is protected !!