closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ความรับผิดในทางละเมิดของทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยสภาพของทรัพย์นั้น หากจะปัดความรับผิดต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการนั้นหากมิได้กระทำลง ก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นอยู่ดีและมิใช่ความประมาทเลินเล่อของเจ้าของทรัพย์นั้น เช่น เก็บรักษาถังแก๊สไม่ดี สายไฟเก่านานกว่า 20 ปีขาดการบำรุงรักษา วางถังน้ำมันไว้ใกล้กับเปลวไฟ หากเป็นพฤติการณ์เช่นนี้ไม่อาจปัดความรับผิดได้

หากจะพิสูจน์ว่าการณ์นั้นหากมิได้กระทำขึ้นก็คงเกิดเหตุเช่นว่านั้นอยู่ คือ การที่ไฟไหม้ลุกลามมายังบ้านของตนเองที่เตรียมน้ำมันไว้เพื่อใช้ในกิจการทำไร่ ทำสวน เมื่อไฟรุกลามมายังพื้นที่ของตน จึงติดไฟขึ้นก่อให้เกิดไฟไหม้รุนแรง เช่นนั้นหากการที่วางถังน้ำมันอย่างดีไว้แล้ว ก็เกิดไฟรุกลามมาเช่นเดิม เจ้าของทรัพย์นั้นย่อมสามารถปฎิเสธความรับผิดได้

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 529/2523กระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์อันเกิดอันตรายได้โดยสภาพ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเลยผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นผู้มีไว้ในครอบครองจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา437 การที่กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหม้ทรัพย์สินของโจทก์เพราะเหตุที่ต้นมะพร้าวอยู่ใกล้ชิดกับแนวสายไฟฟ้าเป็นเหตุให้ทางมะพร้าวพาดไปถูกสายไฟฟ้าเมื่อมีลมพัด มิใช่เหตุสุดวิสัยเพราะจำเลยอาจป้องกันได้ถ้าตัดต้นมะพร้าวหรือแจ้งให้โจทก์ตัดอันเป็นหน้าที่จำเลย แต่โจทก์ไม่สนใจตัดต้นมะพร้าวในที่ดินที่โจทก์เช่าหรือแจ้งให้จำเลยตัดถือได้ว่าโจทก์มีส่วนทำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไม่ยิ่งหย่อนกว่าจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงควรรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงครึ่งหนึ่ง

มาตรา 437  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ทรัพย์ที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพไม่ว่าจะเป็น สายไฟ น้ำมัน แก๊ส หากเกิดความเสียหายจากทรัพย์นั้น เจ้าทรัพย์ของต้องรับผิดต่อบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้น
Scroll to top
error: Content is protected !!