closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ใส่ชื่อตนเองในอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งยังมิได้แบ่งแก่ทายาท ต่อมาผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตายทายาทของผู้จัดการมรดกครอบครองแทน ทายาทที่แท้จริงสามารถติดตามเอาทรัพย์สินคืนได้

        กรณีที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกและผู้จัดการมรดกได้โอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นของตนเองในฐานะผู้จัดการมรดก ตามกฎหมายผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์สินให้แก่ทาบาททุกคน แต่เมื่อยังมิได้แบ่งแก่ทายาททุกคนปรากฏว่าผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตาย ทายาทของผู้จัดการมรดกจึงเข้าครอบครองทรัพย์สิน ดังนั้นทายาทของเจ้ามรดกเจ้าของทรัพย์สินซึ่งยังมิได้แบ่งแก่กันสามารถติดตามเอาทรัพย์สินคืนได้

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13705/2557 ร. ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ฟ. จดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทมาเป็นของตนในฐานะส่วนตัว โดยไม่ปรากฏว่า ร. ได้บอกกล่าวทายาทของ ฟ. ทุกคนว่า ไม่มีเจตนายึดถือทรัพย์แทนทายาททุกคนต่อไปมาเป็นการครอบครองในฐานะส่วนตัวโดยเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ย่อมถือได้ว่า ร. ครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกของ ฟ. แทนทายาทอื่นและเป็นตัวแทนของบรรดาทายาทในการแบ่งปันทรัพย์มรดกจนกระทั่ง ร. ถึงแก่ความตาย เมื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาจาก ร. ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ครอบครองที่ดินพิพาทแทนทายาทของ ฟ. เช่นเดียวกัน ประกอบกับที่ดินของ ฟ. อีกแปลงหนึ่ง ไม่ปรากฏว่าได้มีการแบ่งปันแก่ทายาทแล้ว แสดงว่าทรัพย์มรดกของ ฟ. ยังจะต้องมีการแบ่งปันแก่ทายาท การจัดการมรดกของ ฟ. ยังไม่เสร็จสิ้น อายุความที่ห้ามมิให้ทายาทฟ้องภายในห้าปี นับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลงจึงยังไม่เริ่มนับตาม ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง ดังนั้น โจทก์ในฐานะเจ้าของที่ดินพิพาทย่อมมีสิทธิติดตามเอาที่ดินพิพาทคืนเพื่อนำมาแบ่งปันแก่ทายาทได้ คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

        มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

        คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ใส่ชื่อตนเองในอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งยังมิได้แบ่งแก่ทายาท ต่อมาผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตายทายาทของผู้จัดการมรดกครอบครองแทน ทายาทที่แท้จริงสามารถติดตามเอาทรัพย์สินคืนได้
Scroll to top
error: Content is protected !!