closelawyer@gmail.com       080-919-3691

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

 

1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

2.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด

3.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

4.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

5.แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ

6.แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด

6.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน

6.2 ย้ายข้ามจังหวัด

7. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท

7.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา

7.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ

9. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์

10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา

11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)

12. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

13. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท

13.1 มติพิเศษให้ลดทุน

13.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

15. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

16. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

17. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท

18. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

18.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท

18.2 ควบบริษัท

หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

การจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดจัดตั้งบริษัทจำกัด และจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว ให้ระบุในแบบ บอจ.๑ และหน้าหนังสือรับรองว่า “สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง” และแบบหนังสือมอบอำนาจให้ระบุว่ายื่นต่อ “นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง”

 

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,  ☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi

Scroll to top
error: Content is protected !!