closelawyer@gmail.com       080-919-3691

เช่ารถแต่รถหาย สัญญาเช่าระงับทันที
ตามประมวลกฎหมายมาตรา ๕๖๗ บัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่า สัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วย “
๑) เมื่อทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ได้สูญหายไปทั้งหมด ทำให้สัญญาเช่าทรัพย์นั้นระงับลงไปในทันที โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า การสูญหายของทรัพย์สินที่เช่าจะเกิดขึ้นจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย เพราะกรณีนั้นเป็นเรื่องที่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กัน
– เมื่อตึกแถวซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเช่าซึ่งโจทก์เช่าจากจำเลยถูกเพลิงไหม้หมดสิ้น สัญญาเช่าก็ย่อมระงับไป เมื่อการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง อันจะ โทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ ลูกหนี้ก็หามีสิทธิรับชำระหนี้ตอบแทนไม่ (ฎ.๑๒๕๒/๒๕๐๕)
– เมื่อห้องแถวซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเช่าถูกไฟไหม้หมดสิ้น สัญญาเช่าย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๖๗ (๑.๑๓๔๖/๒๕๓๓) – ห้องแถวถูกไฟไหม้เหลือแต่พื้นซีเมนต์ชั้นล่างกับเสาซึ่งไหม้เกรียม ผู้เช่าซ่อมเพิ่มเติมชั้นล่างแล้วอยู่ทำการค้า ถือว่าห้องแถวหมดสภาพ สัญญาเช่าระงับไปตามมาตรา ๕๖๗ แล้ว (ฎ.๑๐๕๗/๒๕๒๐)
๒) คำว่าสูญหายนี้ หมายถึง ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือถูกทำลายไปจนหมดสภาพ
๓) หากสิ่งที่สูญหายไปทั้งหมดมิใช่ทรัพย์สินแห่งสัญญาเช่า สัญญาเช่าก็ไม่ระงับ – เช่าที่ดินปลูกบ้าน เพลิงไหม้บ้านที่ผู้เช่าปลูกขึ้น ผู้เช่าเข้าปลูกบ้านในที่ดินอีก ดังนี้ไม่เป็นการละเมิด เพราะผู้เช่าได้เช่าที่ดินที่ปลูกเรือนอาศัยอยู่ก่อนเพลิงไหม้แล้ว (ฎ.๒๘๑- ๒๘๖/๒๕๐๒)
– ทำสัญญาเช่าที่ดินปลูกเรือนอยู่อาศัย แม้ผู้เช่าจะซื้อเรือนเดิมแล้วปลูกขึ้นใหม่ก็ตาม สัญญาเช่าก็ไม่ระงับ เพราะที่ดินอันเป็นวัตถุแห่งการเช่ายังคงมีอยู่ (ฎ.๑๓๖๖/๒๕๐๕)
– แม้อาคารของโจทก์ที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินที่โจทก์เช่าจากจำเลยจะถูกเพลิงไหม้ เสียหายหมดก็ตาม ก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้สัญญาเช่าที่ดินระงับสิ้นไป (ฎ.๒๕๕๕ / ๒๕๒๓)
๔) กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปหมด แต่ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินอื่นให้แก่ ผู้เช่าแทน โดยไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันใหม่ ถือว่าสัญญาเช่าเดิมยังคงมีอยู่และนับระยะเวลา ต่อไป
คำพิพากษาฎีกาที่๓๗๐๕/๒๕๒๘ โจทก์จำเลยทำสัญญาเช่าเรือกันไว้เพียงฉบับเดียว คือสัญญาเช่าเรือ ก. กำหนด อายุสัญญาเช่า ๒๔ เดือน หลังจากเรือ ก. ถูกชนจมลง สัญญาเช่าเรือ ก. ย่อมระงับไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๖๗ แต่โจทก์ส่งมอบเรือ ช. ให้จำเลย โดยมิได้มี การทำสัญญาเช่าใหม่ วันเดียวกัน จำเลยชำระค่าเช่าล่วงหน้า ๑ เดือน เท่ากับอัตราค่าเช่าเรือก. และใช้เรือขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ กับจำเลยได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่โจทก์ออกทดรอง ไป ต่อมาจำเลยมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา โดยอ้างสัญญาเช่าที่ทำไว้เดิม ดังนี้ โจทก์จำเลย ตกลงกันให้ถือเอาสัญญาเช่าเรือ ก. มาเป็นสัญญาเช่าเรือ ช. โดยอนุโลมการเช่าเรือ ช. จึง ต้องเป็นไปตามข้อสัญญาเดิม คือ มีกำหนดระยะเวลา ๒๔ เดือน(ฎ.๓๗๐๕/๒๕๒๘)
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
เช่ารถแต่รถหาย สัญญาเช่าระงับทันที
Scroll to top
error: Content is protected !!