closelawyer@gmail.com       080-919-3691

การที่แจ้งความต่อพนักงานตำรวจว่าโฉนดที่ดินสูญหาย แล้วไปยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินและให้ถ้อยคำต่อพนักงานที่ดินเพื่อบันทึกลงในคำขอใบแทนอันเป็นความเท็จ มีความเป็นต่อกฎหมายข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท และโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

แม้การกระทำผิดเป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงานและรัฐเป็นผู้เสียหายก็ตาม แต่ผู้เสียหาย(ผู้ซื้อที่ดิน)ก็ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากการกระทำผิดด้วย  ผู้เสียหายย่อมเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) จึงมีอำนาจฟ้องคดี ซึ่งความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จตาม มาตรา 267 กฎหมายคุ้มครองเอกชนที่ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแม้จะเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายก็ตาม

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 6740/2559

จำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 1 อยู่ที่โจทก์แต่กลับไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าโฉนดที่ดินสูญหายแล้วไปยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินกรณีสูญหายและให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อบันทึกลงในคำขอใบแทนโฉนดที่ดินว่าโฉนดที่ดินของโจทก์สูญหาย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม ป.อ. มาตรา 137 และฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จตาม ป.อ. มาตรา 267

 

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตกลงจะขายที่ดินให้แก่โจทก์และโจทก์ได้ชำระเงินค่าที่ดินบางส่วนแล้วโดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยินยอมให้โจทก์ยึดถือโฉนดที่ดินไว้เป็นหลักประกัน โจทก์ในฐานะผู้จะซื้อย่อมมีสิทธิจะบังคับให้จำเลยที่รับชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือและให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่โจทก์ การที่จำเลยที่ 1 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตำรวจและแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจดข้อความอันเป็นเท็จในคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินว่าต้นฉบับโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 1 สูญหายจนกระทั่งเจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 นั้น การกระทำของจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ในการที่จะบังคับให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินลงในต้นฉบับโฉนดที่ดินฉบับที่โจทก์ยึดถือไว้เป็นหลักประกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 

อีกทั้งหากจำเลยที่ 1 นำใบแทนโฉนดที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนนิติกรรมกับบุคคลภายนอกโจทก์ก็อาจไม่สามารถบังคับให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้ แม้การกระทำผิดของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงานและรัฐเป็นผู้เสียหายก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากการกระทำผิดของจำเลยที่ 1 ด้วย โจทก์ย่อมเป็นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2(4) โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

 

มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

แจ้งความต่อพนักงานตำรวจว่าโฉนดที่ดินสูญหาย แล้วไปยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใด
Scroll to top
error: Content is protected !!