closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ยักยอกทรัพย์ ต้องแจ้งความภายใน 3 เดือน
ความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก ความผิดฐานยักยอกเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด หรือยักยอกทรัพย์สินหายตามมาตรา ๓๕๒ วรรคสอง หรือผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นทำผิดหน้าที่ตามมาตรา ผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือ ธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทำการยักยอกทรัพย์ตามมาตรา ๓๕๔ ผิดฐานยักยอกสังหาริมทรัพย์อันมีค่าตามมาตรา ๓๕๕ ล้วนเป็นความผิดอันยอมความได้
ฉะนั้น ความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ ถึงมาตรา ๒๕๕ ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ร้องทุกข์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว แม้จะมีการฟ้องคดีเกินกว่า ๓ เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่อง ความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ตาม ถ้าไม่เกินอายุความทางอาญาแล้วก็สามารถฟ้องคดีได้ คดีไม่ขาดอายุความ แต่ถ้าผู้เสียหายร้องทุกข์เกินกว่า ๓ เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและ รู้ตัวผู้กระทำความผิด คดีก็จะขาดอายุความ ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้กระทำการยักยอก ดังกล่าวได้
ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดใน ข้อหายักยอก ผู้เสียหายสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้เอง แต่จะต้องฟ้องภายใน ๓ เดือน นับ แต่ที่ได้รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดนั้น หากฟ้องเกินกำหนดดังกล่าวมานี้ คดีย่อมขาดอายุความ
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๐๓/๒๕๖๐ แม้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติขององค์การคลังสินค้า ผู้เสียหายจะกำหนดให้มีผู้ประสานงานในจังหวัดเป็นผู้แทนของผู้เสียหายในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ และรายงานการตรวจสอบข้าวที่หน่วยรับฝากไว้แก่ผู้เสียหายอย่างช้าไม่เกิน ๑๐ นาฬิกา ของ วันรุ่งขึ้น แต่ผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.จัดตั้งองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ และ พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งมาตรา ๒๖ บัญญัติว่า ในกิจการอันเกี่ยว กับบุคคลภายนอกให้ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนองค์การ และเพื่อการนี้ผู้อำนวยการอาจมอบให้ บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนในเมื่อคณะกรรมการกำหนด และตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐ วรรคสอง บัญญัติว่า ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล ดัง นั้น การแสดงออกของผู้เสียหายย่อมต้องแสดงออกโดยผู้อำนวยการ แม้ข้อเท็จจริงจะฟัง ว่า พ. ทราบเหตุที่ข้าวสารในหน่วยที่รับฝากไว้สูญหายไปตามฟ้องก่อนแล้ว แต่ พ. เป็นเพียง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของผู้เสียหายซึ่งมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับชั้นเท่านั้น ไม่มีอำนาจที่จะร้องทุกข์หรือดำเนินคดี จึงถือไม่ได้ว่า พ. เป็นผู้แทน ของผู้เสียหายในการรับรู้เรื่องอายุความ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมี หนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าไม่มีข้าวสารในโรงสีของจำเลยที่ ๑ ให้ตรวจรับ ตามหนังสือลงวัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงต้องถือว่าผู้เสียหายรู้เรื่องความผิดเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการ จังหวัด เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการร้องทุกข์ภายในสามเดือน นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องความผิด คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๖๗๕/๒๕๕๔ ความผิดฐานยักยอกตาม ป.อ. มาตรา ๒๕๕๒ เป็น ความผิดอันยอมความได้ โจทก์ร่วมต้องร้องทุกข์ภายใน 6 เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัว ผู้กระทําความผิด มิฉะนั้น คดีเป็นอันขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา ๙๖ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏ ตามคำเบิกความของโจทก์ร่วมเองว่า เมื่อวันที่ 1 ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ จําเลยยอมรับกับโจทก์ ร่วมว่าได้ยักยอกเงินค่าจำหน่ายสินค้าของโจทก์ร่วมไปจริง ดังนี้ จึงเท่ากับโจทก์ร่วมได้ รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว การที่โจทก์ร่วมให้จำเลย น้ำเงินมาชดใช้คืนและจะตรวจสอบบัญชีเพื่อทราบยอดเงินที่สูญหายไปให้ชัดแจ้งอีกครั้งดังที่อ้าง เป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมยอมผ่อนผันหรือให้โอกาสแก่จำเลยในฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างของตนเท่านั้น ไม่ทำให้สิทธิในการร้องทุกข์ของโจทก์ร่วมขยายออกไป เมื่อโจทก์ร่วมเพิ่งไปร้องทุกข์เมื่อวัน ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงพ้นกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันที่โจทก์ร่วมรู้เรื่องความผิดและ รู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว คดีของโจทก์และโจทก์ร่วมในความผิดฐานยักยอกจึงขาดอายุ ความตาม ป.อ. มาตรา ๙๖ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙ (๖) พนักงานอัยการโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนโจทก์ร่วมได้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๘๖/๒๕๕๗ ผู้เสียหายเป็นร้านค้าชุมชนก่อตั้งโดยราษฎรใน ชุมชนมีสมาชิกประมาณ ๗๐๐ คน สมาชิกแต่ละคนต้องลงหุ้นคนละ ๑ หุ้น โดย ส. เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นประธานกรรมการของผู้เสียหาย ภายหลังจาก ว. พนักงานบัญชีของผู้เสียหายตรวจสอบ พบว่าสินค้าในร้านหายไป ว. แจ้งให้ ส. และคณะกรรมการทราบถึงกรณีสินค้าขาดจำนวน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการลงมติให้มีหนังสือถึงจำเลยพนักงานขาย ของผู้เสียหายให้ไปชี้แจง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ส. และคณะกรรมการรู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิดภายในเดือนดังกล่าว ส. เป็นสมาชิกของผู้เสียหายโดยเป็นผู้ถือหุ้น คนหนึ่ง ส. จึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยข้อหายักยอกด้วย เมื่อ ส. ไปร้องทุกข์ภายในเดือนสิงหาคม 2553 ซึ่งพ้นกำหนดสามเดือนนับแต่วันที่ ส. และ คณะกรรมการรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด คดีจึงขาดอายุความ
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
ยักยอกทรัพย์ ต้องแจ้งความภายใน 3 เดือน
Scroll to top
error: Content is protected !!