closelawyer@gmail.com       080-919-3691

นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานด้วยสภาพของลูกจ้างยังบกพร่องอยู่ ไม่เป็นเหตุให้นายจ้างไล่ลูกจ้างออกโดยอ้างเหตุละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร จึงต้องชำระค่าชดเชยตามกฎหมาย

        กรณีนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานด้วยเหตุบกพร่องไม่ว่าจะเพราะเจ็บป่วย บกพร่องทางเอกสาร หรือด้วยเหตุจำเป็นอื่นใด ก็ตาม แต่ก็มาจากคำสั่งให้หยุดงานจากนายจ้างและลูกจ้างได้เข้าใจเช่นว่านั้นจึงหยุดงานไปเป็นระยะเวลาตามสมควร แต่นายจ้างกลับให้ลูกจ้างออกจากงานด้วยเหตุขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ย่อมเป็นการไล่พนักงานออกโดยที่ไม่มีความผิด นายจ้างจึงต้องชำระค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้ลูกจ้างคนนั้น ไม่อาจอ้างอย่างใดๆ ได้เลย

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2263/2538 โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทำหน้าที่ขับรถยนต์โจทก์ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพราะปฏิบัติผิดกฎจราจรต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยกล่าวแก่โจทก์ว่าหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่ต้องมาทำงานโจทก์จึงหยุดงานไปตั้งแต่วันที่5ถึง16เดือนนั้นโดยไม่มีการยื่นใบลาเช่นนี้การที่โจทก์ทำหน้าที่ขับรถยนต์เมื่อ ส.ซึ่งเป็นนายจ้างกล่าวว่าหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่ต้องมาทำงานนั้นย่อมทำให้โจทก์เข้าใจว่านายจ้างสั่งให้โจทก์หยุดงานการทำงานไว้ก่อนจนกว่าจะได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์กลับคืนมาเพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยมีระเบียบข้อบังคับว่าผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่อื่นในกรณีเช่นนี้ด้วยการที่โจทก์ไม่ได้มาทำงานในระหว่างวันดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมิได้มีความผิดต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา582ให้โจทก์

        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582  ถ้าคู่สัญญาไม่ได้กำหนดลงไว้ในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจทำได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสามเดือน อนึ่ง ในเมื่อบอกกล่าวดังว่านี้ นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียว แล้วปล่อยลูกจ้างจากงานเสียในทันทีก็อาจทำได้

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานด้วยสภาพของลูกจ้างยังบกพร่องอยู่ ไม่เป็นเหตุให้นายจ้างไล่ลูกจ้างออกโดยอ้างเหตุละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร จึงต้องชำระค่าชดเชยตามกฎหมาย
Scroll to top
error: Content is protected !!