closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ผู้จัดการมรดก นั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน นอกจากระบุไว้ตามพินัยกรรมหรือทายาทเสียงข้างมากยินดีจ่ายให้เป็นค่าตอบแทน

       เมื่อศาลสั่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้จัดการมรดก จะต้องทำการรวบรวมรายการทรัพย์สินและแจกแจงส่งมอบให้แก่ทายาททุกคน แต่การที่จะทำการดังกล่าวนี้เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งในทรัพย์มรดกต้องระบุไว้ในพินัยกรรมหรือต้องได้รับความยินยอมจากทายาทจำนวนกึ่งหนึ่ง ถึงมีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนจากทรัพย์มรดกของผู้ตาย มิเช่นนั้นผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากกองมรดกได้เลยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

       ตัวอย่าง นาย ก เป็นผู้จัดการมรดกของ นาง ขาว มีทายาททั้งหมด 5 คน โดยนาย ก นี้เป็นเพื่อนสนิทของนางขาวเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่จึงได้ทำพินัยกรรมระบุตัวนาย ก เป็นผู้จัดการมรดกและระบุให้นาย ก มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในมรดกเหมือนทายาทคนหนึ่ง เช่นนี้แล้ว นาย ก ในฐานะผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม

       อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6804/2542 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกนั้นจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปจริงและเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามกฎหมาย จึงสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายจากกองมรดกได้ แม้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอาจจะมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างแต่เมื่อไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าได้เสียไปจริงและเป็นสิ่งที่ต้องชำระตามกฎหมายแล้ว ถึงโจทก์มิได้คัดค้านจำเลยทั้งสองก็ไม่อาจนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักจากกองมรดกได้ สำหรับค่าบำเหน็จผู้จัดการมรดกนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1721 ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จจากกองมรดกเว้นแต่พินัยกรรมหรือทายาทโดยจำนวนข้างมากจะได้กำหนดไว้ เมื่อเจ้ามรดกมิได้ทำพินัยกรรมไว้และทายาทจำนวนข้างมากมิได้ยินยอมให้จำเลยหักค่าใช้จ่าย ผู้จัดการมรดกจึงไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้ แต่สำหรับค่าจัดการศพซึ่งรวมอยู่ในค่าทำบุญสร้างศาลาการเปรียญนั้น เนื่องจากการจัดการศพเป็นสิ่งจำเป็นอันต้องจัดการตามจารีตประเพณีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้จัดการมรดกย่อมนำมาหักจากกองมรดกก่อนแบ่งปันแก่ทายาทได้ตามกฎหมาย การที่ทายาทในสายเดียวกันกับโจทก์จะยอมรับเงินทรัพย์มรดกจำนวนเพียงใดก็เป็นเรื่องเฉพาะของทายาทแต่ละคน เมื่อโจทก์ยังมิได้รับทรัพย์มรดก สิทธิของโจทก์จะมีเพียงใดย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมาย

       มาตรา 1721  ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จจากกองมรดก เว้นแต่พินัยกรรม หรือทายาทโดยจำนวนข้างมากจะได้กำหนดให้ไว้

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ผู้จัดการมรดกนั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน นอกจากระบุไว้ตามพินัยกรรมหรือทายาทเสียงข้างมากยินดีจ่ายให้เป็นค่าตอบแทน
Scroll to top
error: Content is protected !!