closelawyer@gmail.com       080-919-3691

คำว่าเอาหมดหรือเหมาหมด แต่ไม่ได้ระบุตัวทรัพย์สินว่าถึงขนาดไหน แค่ไหนตามสัญญาซื้อขายเหมา

        สัญญาซื้อขายเหมา คือ สัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายทรัพย์สินจำนวนมากจำนวนหนึ่งซึ่งกำหนดตัวทรัพย์ไว้แน่นอน โดยไม่ต้องตรวจจำนวนหรือปริมาณที่แน่นอนของทรัพย์นั้น ในราคาที่ตกลงกันเป็นจำนวนที่แน่นอน ซึ่งสัญญาซื้อขายเหมานั้นไม่เข้าลักษณะ ซึ่งมาตรา 460 บัญญัติไว้ว่า

        กล่าวโดยสรุป แม้มาตรา 460 นั้นจะวางหลักว่า ถ้ายังมิได้ นับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก กรรมสิทธิ์ของทรัพย์ซึ่งซื้อขายนั้นจะยังไม่โอนไป จนกว่าจะได้มีการนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก แล้วเสร็จ แต่การทำสัญญาซื้อขายแบบเหมานั้น ไม่อยู่ในบังคับของมาตรานี้ ตามที่กล่าวไว้ตอนต้นถึงความหมายของสัญญาซื้อขายเหมานั้น ตัวอย่างเช่น นาย ก. ตกลงทำสัญญาซื้อมะพร้าวของนาย ข. ทั้งสวน 50,000 บาท จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า การทำสัญญาดังกล่าว เป็นการซื้อขายทรัพย์ที่มีกำหนดตัวทรัพย์แน่นอน โดยที่นาย ก. ก็มิได้มีการตรวจจำนวนหรือปริมาณที่แน่นอนของมะพร้าวนั้น แต่นาย ก. กำหนดราคาซื้อขายเหมาที่แน่นอนซึ่งก็คือ 50,000 บาท กรณีตัวอย่างจึงเป็นสัญญาซื้อขายเหมา

         อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1223/2496 ทำสัญญาขายเหมาอิฐ 2 เตา อิฐประมาณสองแสนสองหมื่นแผ่น ซึ่งอยู่ที่ลานเป็นเงิน 7,000 บาท ดังนี้เป็นการขายอิฐเป็นเตาซึ่งมีจำนวนแน่นอน คือสองเตาราคาก็แน่นอน คือ 7,000 บาท แม้จะได้กล่าวถึงจำนวนอิฐไว้ด้วย ก็เป็นการกล่าวไว้โดยประมาณพอให้เข้าใจว่าอิฐที่ขายมีปริมาณสักเท่าใดกรรมสิทธิ์ในอิฐย่อมผ่านจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายตั้งแต่ขณะทำสัญญากันแล้ว กรณีไม่ต้องด้วย ป.พ.พ. มาตรา 460

        และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2501 สัญญาจะซื้อขายที่ดินแม้จะไม่ระบุว่าขายเหมา ถ้าข้อสัญญาแสดงว่าซื้อขายกันทั้งแปลงตามที่ระบุและทำแผนที่สังเขปไว้โดยตกลงราคาแน่นอนระบุเนื้อที่ดินแต่โดยประมาณไม่กำหนดว่าตารางวาละเท่าใด ฯลฯ ถือเป็นการขายเหมาเนื้อที่เกินจากที่ประมาณไว้ผู้ขายจะเรียกราคาเพิ่มไม่ได้

         มาตรา 460  ในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งมิได้กำหนดลงไว้แน่นอนนั้น ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้หมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อให้บ่งตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนแล้ว

         ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยังจะต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือทำการอย่างอื่น หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าการหรือสิ่งนั้นได้ทำแล้ว

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

คำว่าเอาหมดหรือเหมาหมด แต่ไม่ได้ระบุตัวทรัพย์สินว่าถึงขนาดไหน แค่ไหนตามสัญญาซื้อขายเหมา
Scroll to top
error: Content is protected !!