closelawyer@gmail.com       080-919-3691

บทความนี้เป็นกรณีที่บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถ ได้ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมรถคันดังกล่าวไป เพื่อทำกิจการอันใดของตนเอง ซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกับกิจการของเจ้าของรถแต่อย่างใด แต่ปรากฎว่าขณะที่ได้ยืมรถคันดังกล่าวไประหว่างทางเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ในทางละเมิดไม่ว่าจะเป็นได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามตัวบทกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 บัญญัติให้ผู้ควบคุมพาหนะคันดังกล่าวในขณะนั้นต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายในเหตุที่ ได้ก่อละเมิดแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดที่เดินด้วยกำลังเครื่องกล และความดังกล่าวนี้ไม่ทำให้เจ้าของพาหนะคันที่ได้ให้ยืมไปนั้น ต้องรับผิดร่วมด้วย ผู้ควบคุมพาหนะซึ่งได้ยืมมานั้นต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5549/2541จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุโดยในขณะเกิดเหตุจำเลยให้ น. ยืมเงิน โดยให้ น.ขับรถยนต์ของจำเลยคันดังกล่าวไปรับเงินจากภรรยาของจำเลย แล้ว น.ขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันอื่นโดยละเมิด เป็นเหตุให้ ณ.ผู้ขับขี่ และ บ. ซึ่งนั่งซ้อนท้ายมากับรถคันดังกล่าวถึงแก่ความตายแต่การที่ น. นำรถยนต์ที่จำเลยให้ยืมเพื่อไปรับเงินที่จำเลยให้ยืมจากภรรยาของจำเลย มิใช่เป็นการทำการแทนจำเลย หากแต่เป็นการทำเพื่อกิจการและประโยชน์ของ น.เอง ดังนี้น. จึงมิใช่ตัวแทนของจำเลย จำเลยย่อมไม่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่ง น. ได้กระทำไป

มาตรา 437  บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย

มาตรา 438  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ผู้ใดหยิบยืมพาหนะของบุคคลอื่นไปเพื่อกิจการของตนเอง แล้วเกิดเหตุละเมิดทำให้มีผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ที่ควบคุมพาหนะขณะนั้นต้องรับผิด แต่เจ้าของพาหนะที่ให้ยืมนั้นไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย
Scroll to top
error: Content is protected !!