closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ประสงค์ยกสมบัติให้ผู้เยาว์หากตนถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกสามารถทำพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ผู้เยาว์ดังกล่าวได้

ประสงค์ยกสมบัติให้ผู้เยาว์หากตนถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกสามารถทำพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ผู้เยาว์ดังกล่าวได้

        การตั้งผู้ปกครองทรัพย์ในพินัยกรรม เป็นถ้อยคำที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงมากเท่าที่ควร ซึ่งการที่ผู้ทำพินัยกรรมประสงค์จะยกทรัพย์สินให้แก่ผู้เยาว์ หรือไม่เฉพาะแต่ผู้เยาว์ ผู้ทำพินัยกรรมยังสามารถตั้งผู้ปกครองทรัพย์ให้แก่คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ที่จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะเหตุวิกลจริตได้

         การตั้งผู้ปกครองทรัพย์ คือ การต้องการยกกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินให้แก่ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ที่จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะเหตุวิกลจริตแต่ต้องการมอบการเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินนั้นแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เป็นผู้จัดการหรือเก็บรักษา ผู้ทำพินัยกรรมอาจตั้งผู้ปกครองทรัพย์เพื่อเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินนั้นไว้ก็ได้ แต่ห้ามมิให้ตั้งขึ้นเป็นเวลาเกินกว่าเวลาที่ผู้รับพินัยกรรมนั้นจะจัดการทรัพย์สินดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยตามมาตรา 1687 คือ ห้ามมิให้ตั้งขึ้นเป็นเวลาเกินกว่ากำหนดแห่งการเป็นผู้เยาว์ หรือกำหนดที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกำหนดที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แล้วแต่กรณี ตัวอย่างเช่น หากเป็นกรณีของผู้เยาว์สามารถตั้งผู้ปกครองทรัพย์ได้ แต่หากผู้เยาว์สามารถจัดการทรัพย์สินเองได้เช่น บรรลุนิติภาวะแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องมีผู้ปกครองทรัพย์ของผู้เยาว์อีกต่อไป เป็นต้น ซึ่งในประเด็นเรื่องการตั้งผู้ปกครองทรัพย์นั้น ได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดังกล่าว

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1380/2496         ทำพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ ให้ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่นั้น เมื่อต่อมาปรากฏว่าผู้รับมรดกตามพินัยกรรม มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว การเป็นผู้ปกครองทรัพย์ตามพินัยกรรมก็สิ้นสุดลงไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1687 วรรคสอง

        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1688  บัญญัติว่า “การตั้งผู้ปกครองทรัพย์นั้น ในส่วนที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ย่อมไม่บริบูรณ์ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับแก่เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งแพและสัตว์พาหนะด้วย ”

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ประสงค์ยกสมบัติให้ผู้เยาว์หากตนถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกสามารถทำพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ผู้เยาว์ดังกล่าวได้
Scroll to top
error: Content is protected !!