closelawyer@gmail.com       080-919-3691

คดีเช็ค

สั่งจากเช็คเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืม แต่ไม่เคยได้รับเงินที่กู้ยืมเลย แม้เช็คเด้งก็ไม่ต้องรับผิด

สั่งจากเช็คเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืม แต่ไม่เคยได้รับเ […]

ลูกหนี้ออกเช็คเพื่อ “ค้ำประกัน” แต่เจ้าหนี้ดันนำไปฟ้องเป็นคดีอาญา เจ้าหนี้ผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ !!

ลูกหนี้ออกเช็คเพื่อ “ ค้ำประกัน ” แต่เจ้าหนี้ดันนำไปฟ้อ […]

ตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อได้ระบุวันที่ไว้ชัดเจน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาหากผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ชำระเงินตามตั๋วดังกล่าว ผู้ทรงตั๋วแลกเงินย่อมนำมาฟ้องร้องบังคับคดีได้เลย ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ชำระ

กรณีตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ได้กำหนดวันที่ต้องชำระไว้แน่นอน […]

เจตนาออกเช็คโดยเขียนลายมือชื่อไม่ตรงกับที่ให้ไว้แก่ธนาคาร ถือเป็นเจตนาไม่ให้ผู้ทรงได้รับชำระเงินตามเช็ค     

สมุดเช็คได้รับมาจากธนาคารใดต้องให้ลายมือชื่อแก่ธนาคารนั […]

ทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายยังไม่สมบูรณ์ตามสัญญาหนี้จึงยังไม่เกิด แม้จะสั่งจ่ายเช็คให้แก่กันก็ตามเมื่อเช็คดังกล่าวเด้งไม่ถือเป็นความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

การสั่งจ่ายเช็คจะมีผลผูกพันเมื่อมูลหนี้นั้นชอบด้วยกฎหมา […]

สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้สินค้ามูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท แต่มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายย่อมไม่ผูกพันผู้สั่งจ่าย จึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คดังกล่าว

เช็คจะมีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างผู้ทรงเช็คและผู้สั่งจ่า […]

Scroll to top
error: Content is protected !!