closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัตรลงในสำเนาบัตรประชาชนตัวจริง ผิดข้อหาปลอมเอกสารหรือ ปลอมเอกสารราชการ

“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น

“เอกสารราชการ” หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย

        ปลอมเอกสารราชการ ตาม มาตรา 264 วรรคแรกนั้น มี 3 กรณี คือ
1. ทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด
2. เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือ
3. ประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร
ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

        ดังนั้น เพียงแต่ปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายลงในสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่แท้จริงของผู้เสียหายเพื่อรับรองความถูกต้อง โดยไม่มีการ “เติมหรือตัดทอนข้อความ” หรือแก้ไขสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้แตกต่างไปจากสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่แท้จริงแต่อย่างใด สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกล่าวยังคงเป็นเอกสารที่แท้จริง การปลอมลายมือชื่อผู้เสียหายลงในสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จึงเป็นเพียงการปลอมเอกสาร(ไม่ใช่การปลอมเอกสารราชการ)

        คำพิพากษาฎีกาที่ 460/2563
         แม้โจทก์จะฟ้องว่าจําเลยทั้งสองปลอมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งเป็นเอกสารราชการ แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามฟ้องว่าจําเลยทั้งสองเพียงแต่ปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายที่ 1 ลงในสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่แท้จริงของผู้เสียหายที่ 1 เพื่อรับรองความถูกต้อง โดยไม่มีการเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้แตกต่างไปจากสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนี้แต่อย่างใด สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกล่าวยังคงเป็นเอกสารที่แท้จริง การปลอมลายมือชื่อผู้เสียหายที่ 1 ลงในสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จึงเป็นเพียงการปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก (เดิม) เท่านั้น

         เมื่อจําเลยทั้งสองใช้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสียหายที่ 1 ดังกล่าว จึงไม่เป็นความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม คงมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก (เดิม) ซึ่งจําเลยทั้งสองเป็นผู้ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม จึงต้องลงโทษฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอมแต่กระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง

         มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

        มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
 
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 ,02-0749954
หรือแอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิกhttps://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิกhttps://lin.ee/Zu2JmNU
ปลอมลายมือชื่อเจ้าของบัตรลงในสำเนาบัตรประชาชนตัวจริง ผิดข้อหาปลอมเอกสารหรือปลอมเอกสารราชการ
Scroll to top
error: Content is protected !!