closelawyer@gmail.com       080-919-3691

การที่ทายาทถูกกำจัดไม่ให้รับมรดก เนื่องจากยักย้าย ปิดบังทรัพย์มรดก
การเสียสิทธิในการรับมรดก มีดังนี้
        1.การถูกจำกัดไม่ให้รับมรดก
        2.การถูกตัดมิให้รับมรดก
        3.การสละมรดก
        4.อายุความมรดก
การถูกกำจัดมิให้รับมรดกมีอยู่ 2 กรณี
        1.การถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก
        2.การถูกจำกัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร
        “ทายาท” หมายถึง ทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
        คําว่า “ยักย้าย” หมายถึง การเปลี่ยนที่เสีย หรือนําไปไว้จึงแสดงว่าทรัพย์มรดกที่ยักย้ายนั้นต้องเป็นสังหาริมทรัพย์และมีตัวทรัพย์อยู่ ถ้าเป็นการทำลายเพื่อไม่ให้ทายาทคนอื่นได้รับมรดกนั้นไม่เป็นการยักย้าย และไม่ถูกจํากัดตามมาตรา 1605
         คําว่า “ปิดบัง” แปลว่า คือไม่ยอมบอกใครเกี่ยวกับทรัพย์มรดก ดังนั้น การปิดบังทรัพย์จึงมีได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และตัวทรัพย์นั้นต้องยังอยู่เหมือนเดิม
         การยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก ในที่นี้จะเป็นไปโดยฉ้อฉลหรือโดยรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นจึงจะถูกกําจัด
คําว่า “โดยฉ้อฉล” หมายถึง ทำให้ผู้อื่นเสียเปรียบ โกงโดยใช้อุบาย
         คําว่า “โดยรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น” หมายถึง การกระทำนั้นทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทายาทคนอื่นและผู้ทําต้องรู้ถึงการที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมประโยชน์ด้วย
         คำพิพากษาฎีกาที่ 716/2485
         ได้เคยมีการแบ่งทรัพย์กันมาแล้ว แต่โจทก์มิได้นำทรัพย์รายพิพาทมาแบ่งด้วย แม้โจทก์จะรับว่าไม่มีฝ่ายใดมาเรียกร้องและโจทก์ปกครองเพื่อทายาทก็ตาม กรณีเช่นนี้ต้องถือว่า โจทก์แกล้งปิดบังมรดกไว้เพื่อตน
        คำพิพากษาฎีกาที่ 2062/2492
        ทายาทคนหนึ่งบอกกับทายาทคนหนึ่งว่า ที่ดินแปลงหนึ่งของผู้ตายได้โอนไปแล้ว ความจริงผู้ตายไม่ได้โอนแต่ทายาทคนนั้นโอนเป็นของตนเองเสีย เช่นนี้ถือเป็นการปิดบังมรดกย่อมถูกกำจัดมิให้รับมรดกในที่ดินแปลงนั้น
        มาตรา 1605 วรรคหนึ่ง ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น
ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
การที่ทายาทถูกกำจัดไม่ให้รับมรดก เนื่องจากยักย้าย ปิดบังทรัพย์มรดก
Scroll to top
error: Content is protected !!