closelawyer@gmail.com       080-919-3691

เมาแล้วขับรถชนคนตาย ศาลพิพากษาจำคุกโดยไม่รอการลงโทษ
 
        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5531/2564 (หน้า 191 เล่ม 9) การที่จำเลยขับรถในขณะเมาสุราย่อมส่งผลต่อร่างกาย ทำให้ไม่สามารถใช้ความระมัดระวังได้อย่างเต็มที่ดังเช่นในภาวะที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์และความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะย่อมลดลง โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุย่อมมีมากขึ้น การที่จำเลยขับรถในขณะที่เมาสุราด้วยความเร็วสูงเกินสมควรเป็นเหตุให้ชนผู้ตายที่ยืนอยู่บริเวณไหล่ทางจนถึงแก่ความตาย ลักษณะการกระทำความผิดของจำเลยเป็นไปโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้อื่น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง ทั้งหลังเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ร้องเพื่อบรรเทาผลร้ายจนพอใจ คงมีเพียงบริษัทรับประกันภัยเท่านั้นที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนให้แก่ผู้ร้อง แสดงว่าจำเลยไม่ได้สำนึกในการกระทำความผิดของตน แม้จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน หรือมีเหตุผลอื่นดังที่อ้างในฎีกา ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย
 
        ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มี พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 แก้ไข ป.พ.พ.มาตรา 7 และมาตรา 224 วรรคหนึ่ง เป็นผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มาเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตามมาตรา 7 ซึ่งปัจจุบันเป็นอัตราร้อยละ 3 ต่อปี บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี จึงให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ตามมาตรา 7 ปรับเปลี่ยนโดยพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี หรืออัตราตาม ป.พ.พ.มาตรา 7 ที่ปรับเปลี่ยนโดยพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จ ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยและกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142(5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252 และ ป.วิ.อ.มาตรา 40
 
(หมายเหตุ 1 คดีนี้จำเลยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย คงมีแต่เพียงบริษัทรับประกันภัย รับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
2 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง มีเหตุบรรเทาโทษ คงจำคุก 2 ปี และปรับ 500 บาท ไม่รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลฎีกาพิพากษายืน)
 
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
เมาแล้วขับรถชนคนตาย ศาลพิพากษาจำคุกโดยไม่รอการลงโทษ
Scroll to top
error: Content is protected !!