closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หากฝ่ายใดกระทำการคบชู้จนถูกฟ้องหย่า และการหย่านั้นทำให้คู่สมรสมีทรัพย์สินน้อยลงหรือทำให้ยากจนลง ผู้นั้นมีสิทธิเรียกค่าดำรงชีพได้ตามกฎหมาย

หากฝ่ายใดกระทำการคบชู้จนถูกฟ้องหย่า และการหย่านั้นทำให้คู่สมรสมีทรัพย์สินน้อยลงหรือทำให้ยากจนลง ผู้นั้นมีสิทธิเรียกค่าดำรงชีพได้ตามกฎหมาย

         ปัจจุบันโลกเรานั้นแคบขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ เห็นหน้าคู่สนทนากันได้ ทำให้มีความสนิทกันมากขึ้น และแน่นอนง่ายต่อการที่คู่ครองของเราหรือสามีภรรยา จะเจอคนอื่นที่อาจจะมีความรักใคร่ชอบพอกัน จนเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องชู้สาวขึ้นได้ หากคู่สมรสคนใดคบบุคคลอื่นเป็นชู้รักกัน แล้วถูกจับได้จนเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลนั้น หากพิสูจน์ได้ว่าการหย่าร้างกันนั้นเป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องหย่ามีทรัพย์สินน้อยลง หรือยากจนลง สามารถเรียกค่าเลี้ยงชีพจากผู้ถูกฟ้องหย่าได้ และภาระของการพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ฟ้องหย่าว่าได้ยากจนลงอย่างไร

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8046/2556 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1526 บัญญัติว่า “ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้…” คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องถึงการกระทำอันเป็นเหตุหย่าของจำเลยหลายประการ ได้แก่ การด่าโจทก์ด้วยถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม การให้การยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา การทำร้ายร่างกาย และการไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุหย่าอันเป็นความผิดของจำเลยทั้งสิ้น นอกจากนี้โจทก์ยังบรรยายฟ้องต่อไปว่า ก่อนสมรสกับจำเลย โจทก์ได้รับเงินช่วยเหลือเนื่องจากสามีคนเดิมเสียชีวิตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เดือนละ 1,032.66 ดอลล่าสหรัฐ หรือประมาณ 36,000 บาท ในฐานะเป็นหม้าย จนกว่าโจทก์จะเสียชีวิตหรือสมรสใหม่ เมื่อโจทก์สมรสกับจำเลย โจทก์จึงหมดสิทธิรับเงินดังกล่าว และขอให้จำเลยจ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าขาดรายได้จากจำเลย เดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้อง เห็นได้ว่าคำบรรยายฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้แสดงว่า โจทก์ไม่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และต้องยากจนลง แม้โจทก์ใช้ถ้อยคำว่า “จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู” แต่มีคำว่า “ค่าขาดรายได้” เมื่อพิจารณาถึงคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้โจทก์ได้รับนับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะเสียชีวิต ย่อมแสดงถึงเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะได้เงินค่าเลี้ยงชีพ อันเป็นสิทธิที่ได้รับเมื่อหย่าแล้ว คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพ ซึ่งครบองค์ประกอบดังที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 1526 วรรคหนึ่ง ข้างต้นแล้ว เมื่อศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์กับจำเลยหย่าขาดจากกันด้วยเหตุหย่าอันเป็นความผิดของจำเลย และปรากฏว่าโจทก์ยากจนลง จึงชอบที่จะให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ได้

        มาตรา 1526 ในคดีหย่า ถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นำบทบัญญัติมาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และมาตรา 1598/41 มาใช้บังคับโดยอนุโลม สิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุด ถ้ามิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหย่านั้น

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

หากฝ่ายใดกระทำการคบชู้จนถูกฟ้องหย่า และการหย่านั้นทำให้คู่สมรสมีทรัพย์สินน้อยลงหรือทำให้ยากจนลง ผู้นั้นมีสิทธิเรียกค่าดำรงชีพได้ตามกฎหมาย
Scroll to top
error: Content is protected !!