closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ปลอมลายเซ็น บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการ จึงมีความผิดเพียงใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264

         บัตรประชาชนนั้นถือเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ หากทำการดัดแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยมิได้เป็นผู้มีอำนาจก็จะถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการ แต่หากเป็นการ Copy บัตรประชาชนเป็นสำเนาแล้วทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ถือเป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ แต่เป็นการทำเอกสารอันเป็นเท็จและใช้เอกสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายบทอื่น หากผู้ที่อ่านถึงตรงนี้ต้องควรระวังเสมอ หากมีการทำขึ้นหรือนำเอาไปใช้เอกสารอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาทุจริตจึงเป็นความผิด แต่หากไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะทำทุจริต ย่อมไม่มีความผิดตามกฎหมายสามารถกระทำได้

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12137/2558 ความผิดฐานปลอมเอกสารต้องเป็นการกระทำต่อเอกสารอันเป็นผลให้เอกสารนั้นผิดแผกแตกต่างไป ด้วยเจตนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริง แม้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะเป็นเอกสารราชการ แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่ามีเพียงการปลอมลายมือชื่อของโจทก์ร่วมลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงของโจทก์ร่วม โดยไม่มีการเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แตกต่างไปจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนี้แต่อย่างใด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวยังคงเป็นเอกสารที่แท้จริง การปลอมลายมือชื่อโจทก์ร่วมลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นเพียงการปลอมเอกสารตาม ป.อ. มาตรา 264 วรรคแรก เท่านั้น เมื่อจำเลยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ร่วมดังกล่าว จึงไม่เป็นความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม คงมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตาม ป.อ. มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก

         มาตรา 264  ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ปลอมลายเซ็นบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการ จึงมีความผิดเพียงใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264
Scroll to top
error: Content is protected !!