closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หากมีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกหรือโอนขายแก่บุคคลภายนอกเสีย ทายาทมีสิทธิ์ติดตามทรัพย์มรดกคืนเว้นแต่ได้ขายไปยังบุคคลภายนอกผู้สุจริต มีกำหนดภายใน 10 ปี

          เป็นกรณีที่ผู้จัดการมรดกเบียดบังทรัพย์มรดกนั้นเป็นของตนเองทำให้ทายาททั้งหมดเกิดความเสียหายไม่ได้รับทรัพย์มรดกตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อความยุติธรรมและลดปัญหาข้อขัดแย้ง ดังนั้นในฐานะทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ย่อมฟ้องร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจะทะเบียนนั้นได้เสีย แต่หากผู้จัดการมรดกทำการขายแก่บุคคลภายนอกผู้สุจริต ย่อมไม่สามารถเรียกทรัพย์นั้นคืนได้เว้นแต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่ผู้จัดการมรดกคนดังกล่าวเป็นตัวเงินแทนทรัพย์นั้นได้

         อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6389/2551 เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ถือว่าผู้จัดการมรดกเป็นผู้ถือครอบครองทรัพย์มรดกแทนทายาททุกคน และมีหน้าที่จัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อการแบ่งปันทรัพย์มรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1719 หากผู้จัดการมรดกแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยมิชอบขัดต่อกฎหมายและถึงแก่ความตายก่อนจัดการมรดกเสร็จสิ้น ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของทายาทย่อมฟ้องผู้จัดการมรดกที่ศาลแต่งตั้งขึ้นใหม่ให้จัดการแก้ไขแบ่งทรัพย์มรดกให้ถูกต้องได้ภายในห้าปีนับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคท้าย

        ผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์มรดกแก่ทายาทหลังเจ้ามรดกตายเกินกว่า 1 ปี การฟ้องขอเพิกถอนการโอนทรัพย์มรดกดังกล่าว จึงนำอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง มาใช้ไม่ได้ ต้องใช้อายุความ 10 ปี นับแต่เจ้ามรดกตายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคท้าย

        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

หากมีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกหรือโอนขายแก่บุคคลภายนอกเสีย ทายาทมีสิทธิ์ติดตามทรัพย์มรดกคืนเว้นแต่ได้ขายไปยังบุคคลภายนอกผู้สุจริต มีกำหนดภายใน 10 ปี
Scroll to top
error: Content is protected !!