closelawyer@gmail.com       080-919-3691

เช่าทรัพย์สินผู้อื่น หากเสียเงินเพื่อดูแลทรัพย์นั้น มีสิทธิได้เงินคืน
หากว่าทรัพย์สินที่เช่าเกิดชำรุดบกพร่องขึ้นต้องทำการซ่อมแซม ซึ่งหน้าที่ในการ ซ่อมแซมเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า ถ้าหากปรากฏว่าผู้เช่าได้กระทำการซ่อมแซมดูแลรักษา ทรัพย์สินที่เช่าแทนผู้ให้เช่าไป ผู้ให้เช่าก็ต้องชดใช้เงินดังกล่าวคือให้แก่ผู้เช่า เนื่องจากว่าทรัพย์สิน นั้นเป็นของผู้ให้เช่า
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้รับชดไปคืนจากผู้ให้เช่านั้นต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. ผู้เช่าได้ออกค่าใช้จ่ายไปแล้ว เนื่องจากตัวบทใช้ค่าว่า “ชดใช้ให้” แสดงว่าค่าใช้จ่าย นั้นผู้เช่าได้ออกไปแล้ว
๒. ค่าใช้จ่ายได้ถูกจ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควร ซึ่งความจำเป็นคือ ความจำเป็นในการรักษาทรัพย์สินที่เช่า
๓.ค่าใช้จ่ายนี้ต้องมิใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าตามปกติ และเพื่อการ ซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย เพราะการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าตามปกติและการซ่อมแซมเพียง เล็กน้อยนั้น กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้เช่า ซึ่งแสดงว่า ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ตาม กฎหมายแล้วผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่ามีความชำรุดบกพร่อง และต้องซ่อมแซมใหญ่
ข้อสังเกตุ
๑. ถ้าปรากฏว่าการต่อเติมและซ่อมแซมนั้น ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าเอง ผู้เช่าจะเรียกร้องเอาค่าใช้จ่ายจากผู้ให้เช่าไม่ได้
ฎ.๒๖๑/๒๕๐๓ ผู้เช่าต่อเติมและซ่อมแซมห้องเช่าเพื่อประโยชน์ในกิจการของผู้เช่าเอง ไม่ใช่เป็น ค่าใช่จ่ายที่จำเป็นเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดต่อผู้เช่า
ฎ.๑๖๒/๒๕๑๒ เมื่อการซ่อมแซมเป็นการซ่อม เพื่อความสะดวกสบายในการอยู่และความสวยงาม ไม่ใช่ต้องซ่อมเพราะความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์ที่เช่า ทั้งบางรายการก็เป็นการ ซ่อมแซมเล็กน้อย ผู้เช่าจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าซ่อมแซมอาคารพิพาท
๒.การที่ผู้เช่ามีสิทธิจะได้รับค่าใช้จ่ายที่ตนออกไปคืนจากผู้ให้เช่านั้น ไม่จำเป็น ที่จะต้องมีการตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าก่อนในการกระทำการเช่นนั้น
ฎ.๑๖๒/๒๕๑๒ โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซ่อมแซมห้องแถวจากจำเลย จำเลยซึ่งเป็นผู้ให้เช่าต่อสู้ว่า ไม่ได้ตกลงให้โจทก์ซ่อมแซม ถึงโจทก์จะซ่อมแซมจริงก็ไม่ต้องรับผิดนั้น ตามกฎหมายนับว่า เป็นการซ่อมแซมอันจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็นการบำรุงรักษาตามปกติ และซ่อมแซมเล็กน้อย จำเลยต้องรับ
.๓. ถ้าผู้ให้เช่าปฏิเสธไม่ยินยอมให้ผู้เช่าทำการบำรุงดูแลรักษาหรือซ่อมแซม
ฎ.๘๒๔/๒๕๕๗ ผู้เช่าซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยผู้ให้เช่าปฏิเสธไม่ยินยอมให้ซ่อมและไม่รับรู้เรื่องค่าใช้จ่าย เช่นนี้ ผู้เช่าจะหักค่าเช่าไว้เป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้ให้เช่าไม่ยอมหาได้ไม่
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
เช่าทรัพย์สินผู้อื่น หากเสียเงินเพื่อดูแลทรัพย์นั้น มีสิทธิได้เงินคืน
Scroll to top
error: Content is protected !!