closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ห้องชุดยังขายไม่ได้ โครงการต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
ในกรณีที่โครงการคอนโดมิเนียมยังคงขายห้องชุดไม่ได้ โครงการจึงมีหน้าที่ที่จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางของห้องชุดที่ยังคงขายไม่ได้เพราะได้ประโยชน์จากทรัพย์ส่วนกลางด้วย โครงการจะออกข้อบังคับนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อยกเว้น หรือให้ลุกบ้านเจ้าของอื่นๆเป้นผู้รับภาระในส่วนขิงห้องที่ยังขายไม่ได้ เพราะขัดต่อกฎหมาย หากโครงการได้มีการออกข้อบังคับภายในไป ข้อบังคับในส่วนนี้ใช้บังคับไม่ได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๒๒๕/๒๕๕๓ การที่ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๘ (เดิม) บัญญัติให้เจ้าของร่วมต้องร่วมกัน ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด กับต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ ดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมี กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๔ นั้น ก็เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายไป กิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ซึ่งเจ้าของร่วม ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางย่อมรวมถึงบริษัท ว. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ อาคารชุดและเจ้าของห้องชุดพิพาทในขณะจดทะเบียนอาคารชุดและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ บุคคลอื่นด้วย การที่จำเลยออกข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดยกเว้นให้เจ้าของโครงการอาคารชุดซึ่งมี ห้องชุดไว้เพื่อขาย ไม่ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จึงเป็นการออกข้อบังคับที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของพ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อบังคับในส่วนดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้ บริษัท 2. ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
ห้องชุดยังขายไม่ได้ โครงการต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
Scroll to top
error: Content is protected !!