closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ผู้ที่รับจ้างทำของไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานประเภทใดหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ผู้ว่าจ้างเท่านั้นที่เป็นผู้ต้องรับผิด ไม่ใช่ผู้รับจ้างเนื่องจากขาดเจตนากระทำความผิด

        กรณีเป็นการลอกเลียนหรือใช้ซ้ำ ในเรื่องของลิขสิทธิ์งานหรือเครื่องหมายการค้า หากมีผู้ใดผู้หนึ่งใช้ แอบอ้าง หรือปลอมขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีบุคคลใดได้จัดทำการจ้างงานหรือจ้างทำของ เพื่อให้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาอันมีลักษณะกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ย่อมเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แต่ผู้รับจ้างทำงานหรือรับงานเพื่อจัดการตามที่จ้างนั้น ไม่ได้มีความผิดร่วมด้วยเนื่องจากขาดเจตนาที่จะกระทำความผิด แต่ผู้ว่าจ้างถือว่ามีความผิดตั้งแต่เริ่มจ้างงานให้ผลิดชิ้นงานนั้นขึ้นมา แม้ผู้รับจ้างจะยังไม่ได้ผลิตงานก็มีความผิดแล้ว

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3263/2533 จำเลยเป็นผู้สั่งทำถุงพลาสติกของกลางที่มีเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้แล้วของบริษัทผู้เสียหาย แม้จำเลยจะไม่ได้เป็นผู้ทำถุงพลาสติกของปลอมขึ้นด้วยตนเอง แต่การที่จำเลยสั่งให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดทำของปลอมนั้นขึ้น จำเลยก็มีความผิดในข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้าแล้ว และเป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่จำเลยจัดให้มีการปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้เสียหาย จำเลยผลิตยากำจัดวัชพืช มีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาเจือปนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 มาตรา 11,36 และผลิตยาฆ่าปูมีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงเจือปนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษพ.ศ. 2510 มาตรา 12,37 เป็นการผลิตวัตถุมีพิษต่างชนิดกันคือเป็นวัตถุมีพิษธรรมดากับวัตถุมีพิษร้ายแรง กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ต่างบทมาตรากัน ความผิดสองฐานนี้จึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน จำเลยผลิตยากำจัดวัชพืชมีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาเจือปนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และผลิตวัตถุมีพิษธรรมดาดังกล่าวปลอมโดยได้แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่เป็นความจริงนั้นเป็นกรณีที่จำเลยผลิตวัตถุมีพิษธรรมดาชนิดเดียวกันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท ส่วนที่จำเลยผลิตยาฆ่าปู มีวัตถุทางเคมีอันเป็นวัตถุมีพิษร้ายแรงเจือปนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และผลิตวัตถุมีพิษร้ายแรงดังกล่าวปลอมโดยได้แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่เป็นความจริง เป็นกรณีที่จำเลยผลิตวัตถุมีพิษร้ายแรงชนิดเดียวกันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท

        มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ผู้ที่รับจ้างทำของไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานประเภทใดหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ผู้ว่าจ้างเท่านั้นที่เป็นผู้ต้องรับผิด ไม่ใช่ผู้รับจ้างเนื่องจากขาดเจตนากระทำความผิด
Scroll to top
error: Content is protected !!