closelawyer@gmail.com       080-919-3691

กรณีที่เจ้าหนี้เป็นชาวต่างชาติและได้ฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลในประเทศนั้น ๆ แต่หนี้นั้นไม่อาจฟ้องให้ล้มละลายในต่างประเทศแล้วพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ในประเทศไทยได้ แต่หากเป็นการที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายนั้น ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพื่อนำทรัพย์สินมาขายทอดตลาดแล้วนั้น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็สามารถขอรับชำระหนี้ได้เนื่องจากเป็นมูลหนี้ประเภทนึงเช่นเดียวกัน ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 177 แต่อย่างใด

ตัวอย่าง นาย ก ถูกเจ้าหนี้รวมตัวกันฟ้องว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เกิน 1,000,000 บาท และต่อมาศาลล้มละลายกลางดำเนินการไต่สวนและเห็นว่า นาย ก เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามคำฟ้อง ทำให้ศาลมีคำสั่ง นาย ก ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ต่อมา นาย ข เป็นบุคคลสัญชาติสิงคโปร ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในประเทศสิงคโปร ดำเนินการยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องอนุญาตคำร้องดังกล่าวเรื่องจาก นาย ข ก็ถือเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเช่นกันและกฎหมายไทยมิได้ห้ามเจ้าหนี้บุคคลต่างชาติเข้าขอรับชำระหนี้แต่อย่างใด นาย ข ย่อมได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินของนาย ก ได้

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2561 – ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งสามเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จึงสามารถบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสามในราชอาณาจักรได้ โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 27 แม้มูลหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นหนี้ตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศก็เป็นเพียงมูลหนี้ประเภทหนึ่งเท่านั้น และมาตรา 94 ก็มิได้บัญญัติห้ามมิให้นำหนี้ตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาขอรับชำระหนี้ ทั้งนี้ตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่ขอรับชำระหนี้นี้มิใช่กรณีการพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายตามกฎหมายต่างประเทศ กรณีจึงไม่ต้องห้ามบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสามในประเทศไทยตามมาตรา 177 วรรคสอง เจ้าหนี้จึงสามารถนำหนี้ตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ได้

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 177 การพิทักษ์ทรัพยหรือการล้มละลายตามพระราชบัญญัตินี้มีผล เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตลอดและเฉพาะแต่ในราชอาณาจักร

การพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายตามกฎหมายของประเทศอื่นไม่มีผลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

การที่บริษัทใด หรือบุคคลใด ถูกศาลในราชอาณาจักรไทยมีคำสั่งให้ล้มละลาย เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งชนะคดีในศาลต่างประเทศก็สามารถขอรับชำระหนี้บังคับคดีได้เช่นกัน
Scroll to top
error: Content is protected !!