closelawyer@gmail.com       080-919-3691

จะเป็นวางเพลิงเผาทรัพย์ได้นั้นต้องเป็นที่อันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเท่านั้น เว้นแต่ขาดเจตนาแต่ได้กระทำโดยประมาทถึงจะเป็นความผิดตามกฎหมาย

       การจะวางเพลิงเผาทรัพย์นั้นในคดีความอาญามองเรื่องเจตนาเป็นสำคัญว่าประสงค์ให้เกิดเพลิงไหม้จนเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือไม่ แต่หากทางนำสืบในชั้นศาลแล้วไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดเพลิงไหม้ให้เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลใด แต่ก็ยังเกิดเพลิงไหม้จนทรัพย์สินเสียหายหรือมีผู้เสียชีวิต จึงเป็นการประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้เป็นความผิดอาญาที่ต้องรับโทษน้อยกระทำโดยเจตนา จึงจำเป็นต้องกำชับบุตรหลานหรือเด็กที่คึกคะนองระวังเรื่องเหตุไฟไหม้ให้ดี มิเช่นนั้นผู้ปกครองอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

        อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1285/2529 จำเลยจุดไฟเมื่อเวลาประมาณ10.00นาฬิกาแต่เพลิงได้ลามไปไหม้บ้านบุคคลอื่นซึ่งปลูกอยู่ใกล้เคียงกันตอนบ่าย3โมงระยะเวลาห่างกันหลายชั่วโมง แสดงว่าไม่มีลักษณะที่น่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นแต่เป็นเรื่องที่จำเลยตั้งอยู่ในความประมาทไม่คอยควบคุมดูแลให้เพลิงลุกไหม้อยู่ภายในขอบเขตที่จำกัดเพลิงจึงได้ลามเข้าไปยังนาข้างเคียงและก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามป.อ.มาตรา220ดังกล่าวแล้วก็ไม่อาจลงโทษจำเลยตามมาตรานี้อันเป็นบทหนักได้การกระทำของจำเลยเป็นเรื่องขาดความระมัดระวังจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นความผิดตามมาตรา225.

         มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 218 ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 218

         มาตรา 225  ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทำโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

จะเป็นวางเพลิงเผาทรัพย์ได้นั้นต้องเป็นที่อันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเท่านั้น เว้นแต่ขาดเจตนาแต่ได้กระทำโดยประมาทถึงจะเป็นความผิดตามกฎหมาย
Scroll to top
error: Content is protected !!