closelawyer@gmail.com       080-919-3691

นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้าง(ค่าเสียหาย) ในการกระทำละเมิดของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

กรณีที่นายจ้างไปจ้างบุคคลอื่นให้มากระทำการหรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใด จะถือว่าลูกจ้างของบุคคลอื่นนั้นเป็นลูกจ้างของนายจ้างด้วยหรือไม่ เช่นกรณีตามฎีกาต่อไปนี้ที่เทศบาลจ้างผู้รับจ้างซึ่งเป็นเอกชนให้ไปทำหน้าที่เก็บขยะ ปรากฏว่าลูกจ้างของเอกชนไปทำละเมิดผู้เสียหาย กรณีแบบนี้กฎหมายถือว่าเทศบาลเป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้กระทำละเมิด และต้องร่วมรับผิดในค่าเสียหายต่อผู้เสียหายด้วย

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 5985/2561

โจทก์ทั้งสามบรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล มี ช. เป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถบรรทุกคันเกิดเหตุ ในวันเกิดเหตุ ร. ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุเพื่อปฏิบัติหน้าที่เก็บขนถ่ายขยะตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง แม้โจทก์จะไม่ได้กล่าวในคำฟ้องว่า ที่ข้างรถบรรทุกคันเกิดเหตุมีข้อความว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแทนจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่า จำเลยที่ 1 รับว่า ร. ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุเพื่อเก็บขนขยะในนามของจำเลยที่ 1 ตามคำสั่งของจำเลยที่ 1

 

เมื่อการเก็บขนขยะเป็นภารกิจของเทศบาล การขับรถเก็บขนขยะของ ร. จึงเป็นการทำไปตามหน้าที่ในภารกิจของจำเลยที่ 1 พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงออกแก่บุคคลทั่วไปว่า ร. เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และรถบรรทุกคันเกิดเหตุเป็นของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 1 ว่าจ้างจำเลยที่ 2 ดำเนินการเก็บขนขยะในนามของจำเลยที่ 1 ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นนายจ้างของ ร. ด้วย

 

ส่วนจำเลยที่ 1 จะมีสัญญาหรือข้อตกลงกับจำเลยที่ 2 อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่จะบังคับกันระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เท่านั้น หาได้มีผลผูกพันกับบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงโจทก์ทั้งสามด้วยไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ร. ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยทั้งสองและกระทำละเมิด จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกับ ร. รับผิดในผลแห่งละเมิดที่ ร. กระทำด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 425

 

มาตรา 425  นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ลูกจ้างของคู่สัญญาที่เทศบาลว่าจ้างเก็บขนขยะในนามของเทศบาล ถือว่าเทศบาลเป็นนายจ้างที่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วย
Scroll to top
error: Content is protected !!