closelawyer@gmail.com       080-919-3691

แม้สัญญากู้ยืมเงินจะหมดอายุความฟ้องร้องบังคับคดีก็ตาม เจ้าหนี้จำนองก็สามารถฟ้องบังคับขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ได้

        หลายคนกังวลว่าหากหนี้ตามสัญญากู้ยืมนั้นหมดอายุความตามกฎหมายไปแล้ว จะมิได้รับชำระหนี้จากสัญญาจำนอง แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 745 แม้จะขาดอายุความฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเจ้าหนี้จำนองก็สามารถบังคับนำทรัพย์ที่จำนองนั้นออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้

        จำนองย่อมระงับไปต่อเมื่อไม่มีมูลหนี้ต่อกันหรือเมื่อได้ขายทรัพย์จำนองออกทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แต่หากนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้และหนี้กู้ยืมหลักได้ขาดอายุความแล้วไม่สามารถเรียกร้องอะไรนอกเหนือจากที่ได้ขายทอดตลาดทรัพย์จำนองเอากับลูกหนี้ได้อีก

         อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6119/2559 สิทธิเรียกร้องในกรณีหนี้เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ ย่อมเกิดขึ้นนับแต่ผิดนัด อายุความฟ้องเรียกเงินตามจำนวนที่ค้างจึงต้องบังคับตามมาตรา 193/33 (2) แห่ง ป.พ.พ. ซึ่งมีกำหนดอายุความ 5 ปี หาใช่อายุความ 10 ปีไม่ เมื่อเริ่มนับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองต่อศาลในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 จึงเกิน 5 ปี หนี้เงินกู้อันเป็นหนี้ประธานจึงขาดอายุความ เมื่อหนี้เงินกู้ขาดอายุความกรณีจึงต้องด้วย ป.พ.พ. มาตรา 745 ที่บัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนองสามารถที่จะบังคับเอากับตัวทรัพย์จำนองได้แม้หนี้ประธานจะขาดอายุความแล้ว แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ ซึ่งดอกเบี้ยที่เกินกว่าห้าปีที่ผู้จำนองไม่ต้องรับผิดนั้น เป็นบทบังคับไม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้จำนองต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

         มาตรา 745  ผู้รับจำนองจะบังคับจำนองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่าห้าปีไม่ได้

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

แม้สัญญากู้ยืมเงินจะหมดอายุความฟ้องร้องบังคับคดีก็ตาม เจ้าหนี้จำนองก็สามารถฟ้องบังคับขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ได้
Scroll to top
error: Content is protected !!