closelawyer@gmail.com       080-919-3691

การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 นั้น ผู้กระทำต้องมีเจตนาเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนได้รับชำระหนี้ จึงได้มีการโอนย้ายและซ่อนเร้นทรัพย์สินของตน

ความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา 350 แบ่งได้ 2 กรณี

  1. ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใด
  2. แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริง

 

ดังนั้น หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดก็ตาม ซึ่งการเเสดงเจตนาของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้เเทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอำนาจ) เมื่อผู้เเทนนิติบุคคลจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นในบริษัทให้น้อยลง เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับชำระหนี้ ถือว่านิติบุคคลมีความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1302/2562

จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน โจทก์ทำสัญญาซื้อและจ้างจำเลยที่ 1 กับบริษัท ซ. ให้ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 และบริษัท ซ.  กับพวกต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 130,023,445.77 บาท แก่โจทก์ โดยให้บริษัท ซ. ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 126,896,212.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ซ. จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท คิดมูลค่าหุ้นเป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยจำเลยที่ 2 ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเหลือเพียง 7 คน และไม่มีรายชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ซ. โดยหุ้นของจำเลยที่ 1 ได้ตกเป็นของแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4

 

เห็นว่า การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม ป.อ. มาตรา 350 นั้น ผู้กระทำต้องมีเจตนาเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนได้รับชำระหนี้จึงได้มีการโอนย้ายและซ่อนเร้นทรัพย์สินของตนซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ. โดยการลดจำนวนหุ้นที่จำเลยที่ 1 ถืออยู่ให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำให้โจทก์ไม่อาจบังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ได้ โจทก์ต้องฟ้องจำเลยที่ 1 และบริษัท ซ. ให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงเห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 โอนหุ้นของตนเพื่อไม่ให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำความผิดตามฟ้อง

 

มาตรา 350 ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โอนหุ้นของตนโดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบริษัทให้แก่ผู้อื่น มีความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้
Scroll to top
error: Content is protected !!