closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ที่ดิน

ให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ต่อมามีการถมดิน ดินที่นำมาถมเป็นตกกรรมสิทธิ์ของใคร

ให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ต่อมามีการ ถมดิน […]

พืชล้มลุกไม่ใช่ไม้ยืนต้น ถือว่าเป็นข้อยกเว้นไม่ตกเป็นทรัพย์ส่วนควบกับที่ดิน แม้จะปลูกในที่ดินของบุคคลอื่น ก็ถือว่าเป็นของผู้ปลูกมิใช่เป็นของเจ้าของที่ดิน แต่จำต้องพิสูจน์ให้ได้

เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้นเสมอ […]

การจำนองโดยที่ลูกหนี้มอบโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน ไม่ถือว่าเป็นการจำนอง แต่เจ้าหนี้ก็มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ได้ส่งมอบนั้นไว้ จนกว่าจะได้รับชำระหนี้

จำนอง เป็นหลักประกันหนี้อีกประการหนึ่ง การจำนองคือการที […]

เจ้าของที่ดินเดิมอนุญาตให้ถมดินและปลูกสร้างบ้าน ต่อมาเจ้าของที่ดินขายที่ดินให้แก่บุคคลอื่น กรณีแบบนี้เจ้าของใหม่ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าแห่งที่ดินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถมดินและปลูกสร้างบ้าน

มาตรา 1310 วรรคหนึ่ง “บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู […]

การที่จะดูว่าสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น หรือ สร้างโรงเรือนรุกล้ำที่ดินของผู้อื่น “โดยสุจริต” คำว่าสุจริตหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

การที่จะถือว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดย […]

สามีนำที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวไปจำนอง แม้ภริยาร่วมผ่อนด้วยก็ไม่ถือเป็นเจ้าของร่วม แต่หากมีการสร้างบ้านบนที่ดินที่เป็นสินส่วนตัว บ้านดังกล่าวถือเป็นสินสมรส

สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมร […]

ทำสัญญาขายที่ดินอำพรางการกู้ยืมเงิน ต้องบังคับตามสัญญาใด และหากเจ้าหนี้เอาที่ดินของลูกหนี้ที่โอนให้ไว้เป็นประกันการกู้ไปขายให้คนอื่น จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

นิติกรรมอำพราง คือ นิติกรรมอันหนึ่งที่ทำขึ้นด้วยเจตนาลว […]

Scroll to top
error: Content is protected !!