closelawyer@gmail.com       080-919-3691

เจ้าหนี้-ลูกหนี้

ปลอมลายมือชื่อลูกหนี้ในสัญญากู้ และนำสืบสัญญาดังกล่าวนในชั้นพิจารณาคดีของศาล มีความผิดข้อหา…

ปลอมลายมือชื่อ ลูกหนี้ในสัญญากู้ และนำสืบสัญญาดังกล่าวใ […]

ลูกหนี้สละมรดก โดยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะบังคับชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนการสละมรดกได้

การสละมรดก หมายถึง การสละส่วนของตนโดยไม่เจาะจงว่าจะให้ม […]

เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โอนหุ้นของตนโดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบริษัทให้แก่ผู้อื่น มีความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้

การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอ […]

ธนาคารต้องร่วมรับผิด แม้ธนาคารว่าจ้างให้บุคคลอื่นติดตามทวงถามหนี้ให้ หากพนักงานของผู้รับจ้างทวงถามหนี้โดยไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและเป็นการละเมิด

ลูกจ้าง(ผู้ทวงถามหนี้) เป็นพนักงานของบริษัทติดตามทวงถาม […]

เจ้าหนี้ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่ลูกหนี้ข้อหาฉ้อโกง หากลูกหนี้โอนที่ดินให้แก่บุตร ลูกหนี้มีความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้

ความผิดข้อหาโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา 350 แบ่งได้ 2 กรณี ย้าย […]

ลูกหนี้ขายที่ดินซึ่งติดจำนองแล้วนำเงินไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง เจ้าหนี้สามัญจะฟ้องเพิกถอนการซื้อขายได้หรือไม่

เจ้าหนี้บุริมสิทธิ คือ บุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สิ […]

ลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายราย มีหนี้จำนวนมากกลับเลือกชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งของตนไป เจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับชำระหนี้มีสิทธิขอเพิกถอนนิติกรรมหรือการกระทำดังกล่าว

การฉ้อฉล คือ การที่ลูกหนี้ทำให้กองทรัพย์สินของตนลดน้อยล […]

หากเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้ตกลงหนี้ใหม่แทนหนี้เดิม ต่อมาลูกหนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหนี้ต้องฟ้องต่อศาลตามสัญญาหนี้ใหม่ที่ทำแทนฉบับเก่า มิอาจนำสัญญาฉบับเดิมมาบังคับใช้

การแปลงหนี้ใหม่นั้น คือ การที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องในการ […]

แม้สัญญากู้ยืมเงินจะหมดอายุความฟ้องร้องบังคับคดีก็ตาม เจ้าหนี้จำนองก็สามารถฟ้องบังคับขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ได้

แม้สัญญากู้ยืมเงินจะหมดอายุความฟ้องร้องบังคับคดีก็ตาม เ […]

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตั้งเรื่องบังคับคดีแก่ทรัพย์นั้นสินใดภายในกำหนด 10 ปี ย่อมสามารถบังคับได้แม้ภายหลังจะพ้นกำหนด 10 ปีก็ตาม เพราะถือว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิภายในกำหนดอายุความบังคับคดี

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตั้งเรื่องบังคับคดีแก่ทรัพย์นั้นสิน […]

Scroll to top
error: Content is protected !!